Lokalt aktivitetsstöd

Ungdomar tar en vilopaus på Borgarparkens stora gröna gräsmatta. Närmast kameran sitter en liten kille på en fotboll som är vit och svart.

Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsgrupper 7-25 år

Inlämningsdatum är den 25 februari och den 25 augusti. 

Kommunal del av lokalt aktivitetsstöd är 32 kronor per sammankomst och en del per deltagare som varierar för varje termin. De senaste åren har det varit cirka 2 kronor per deltagare. De aktiviteter som följer nedanstående bestämmelser berättigar till bidrag. Aktivitetsstödet söker du hos Kultur och fritidsförvaltningen.

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

  • Med minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
  • Som varar minst en timme (60 minuter)
  • Som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
  • Som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som ordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan

Bidrag delas ut endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av dessa sammankomster.

En grupp får inte, från redovisningssynpunkt,  delas i mindre grupper för att få fler sammankomster.

Bidrag delas inte ut till entrébelagda tävlingar, matcher eller kommersiella arrangemang.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

Föreningen lämnar senast den 25 augusti och 25 februari en redovisning över antalet genomförda sammankomster. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) redovisar bara genom IdrottOnline. Övriga ungdomsföreningar ska använda kommunens e-tjänst.

Uppgifterna ska vara en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Ordförande eller annan LOK-stödsansvarig intygar att uppgifterna är riktiga.

Missbruk eller lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra att föreningen inte får något bidrag.

Förening som bedriver likartad verksamhet, men som inte är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, kan få kommunalt aktivitetsstöd efter särskild prövning av kommunen.

För utbetalning av kommunal del av lokalt aktivitetsstöd krävs att redovisningen har inkommit i tid. Försent inkommen ansökan behandlas enligt RF:s normer.

Lokalt aktivetetsstöd för barnverksamhet 0-6 år

Aktivitetsstödet söker du hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Förening som endast bedriver verksamhet för barn 0-6 år kan också beviljas kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Samma regler gäller för detta bidrag som för lokalt aktivitetsstöd för 7- 25 år.

Det finns en e-tjänst för redovisning av LOK-stöd för barnverksamhet 0-6 år:

Närvaroblanketter

Hittar du på Riksidrottsförbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Allmänna bestämmelser föreningsbidrag Kultur och fritid

Särskilda bestämmelser

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

För att föreningen skall vara berättigad till normerad bidragsgivning krävs även:

  • Att föreningen har minst 10 medlemmar i åldern 0–25 år.
  • Att föreningen genomför minst 10 aktivitetsstödberättigade sammankomster per verksamhetsår.
  • Att föreningen årligen rapporterar sina föreningsuppgifter, lämnar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och drogpolicy med handlingsplan.

Föreningar som inte uppfyller ovanstående krav, är inte berättigad till något bidrag, om det inte finns särskilda skäl för det.

Föreningar kan inte få två eller flera kommunala bidrag för samma verksamhet.

Medlemsdefinition

Medlem är den som är matrikelförd och har betalt en av årsmötet fastställd medlemsavgift eller som i övrigt uppfyller de krav vederbörande förening i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer. Den som enbart deltar i öppen verksamhet anses inte som medlem.

Den bidragssökande föreningen ska föra matrikel över sina medlemmar. Matrikeln ska innehålla medlemmars fullständiga namn, personnummer, samt om medlemsavgifter är betald.

Tobak, alkohol och droger

Kommunen kräver, att förening som erhåller bidrag från kommunen för sin verksamhet, informerar medlemmarna om alkohol och drogers skadeverkningar kontinuerligt. Föreningen ska ha en egen skriftlig drogpolicy, med en handlingsplan utifrån kommunens drogpolitiska program.

Föreningen ansvarar för att alkohol och droger ej förekommer i verksamhet arrangerad av föreningen.