Sofieholmforsens naturreservat

Sofieholmforsens naturreservat. Vattnet forsar fram runt stenar i en trädallé en solig dag.

I Njutånger vid Nianåns mynning ligger vårt första kommunala naturreservat. Området kring Sofieholms gamla kraftverk och mynningsområdet är en 300 meter lång vattendragssträcka med ca 20 meters fallhöjd.

Fåran rinner i en grund ravin. Stränder och bottnar är blockiga. I södra kanten av fåran växer lövskog av rönn, hägg, al, ask och lönn. Den norra brantare sluttningen intas av gammal barrskog.

Vattendraget är kommunens näst största vattendrag och har stor betydelse för den fisk som nyttjar vattendrag som lek och uppväxtområde. Nianån har stor potential att bli områdets viktigaste lek och eller uppväxtområde för vandrande fisk såsom ål, flodnejonöga, öring. Fri fiskvandring påverkar inte bara fiskbestånden i ån utan hela Njutångersfjärden och närområdet utanför.

Naturreservatet är en förutsättning för att reproduktionsområdena i både huvudvattendrag och biflöden kommer vara tillgängliga för havsvandrande fiskar. Fria vandringsvägar för öring är en förutsättning för livskraftiga bestånd av flodpärlmussla. Bestånd av flodpärlmussla finns uppströms naturreservatet. Möjligheten till fri fiskvandring är även viktigt för de vårlekande arterna som kommer nyttja möjligheten att simma upp i Skarplyckesjön för lek.

I filmen Många bäckar små får du veta mer om Nianåns biologiska värde och se delar av arbetet med återställning av vattendraget.

Läs också mer om fiskevård

Kulturhistoria

Historiskt har vattendraget sedan flera hundra år varit viktigt gällande fiske, längs ån fanns flera ålhus som vittnar om den betydelse ån har haft. 1909 byggdes Sofieholms kraftverk vilket medförde att ån stängdes för fiskvandring. 2017 revs kraftverksdammen och ån blev återigen öppen för fiskvandring.

Grillplats med speciellt inrättad plats för att göra upp eld. Ett ljusbrunt träbord med bänkar på båda sidor står intill och i bakgrunden står det två små tegelbyggnader och skog. En utlagd gång i trä leder till husen.

Friluftsliv

Den befintliga stigen närmast havet utgör med sina broar ett väl frekventerat promenadstråk. Stigen som går uppströms ån längs norra sidan och tillbaka längs åsen ger på en kort sträcka stora upplevelser av det forsande vattnet och den frodiga växtlighet med flera arter lövträd som ett mindre å-delta ger upphov till. Inom området finns flera bänkar och grillplatser och ett vindskydd att nyttja vid besök. Grillplatserna nyttjas för eldning med egen medhavd ved. Hjälp oss att hålla området rent och snyggt genom att ta med skräp hem från utflykten. Visa även extra hänsyn till närboende och de båtägare som har sin brygga inom naturreservatet. En mindre parkeringsplats finns i anslutning till den stora kraftverksbyggnaden som nyttjas för naturreservatets gäster. Bryggföreningens medlemmar har tillgång till en parkeringsplats närmast havet.

Att tänka på när du besöker naturreservatet

Fiskeförbud råder. Det är inte tillåtet att flytta runt stenar i vattnet så fördämningar skapas.

Mer ingående information om vad som gäller för bestämmelser i naturreservatet finns att läsa i reservatbeslutet samt information om hur det är tänkt att området ska skötas återges i reservatets skötselplan.

Beslut, bilagor och skötselplan

Miljöinvesteringen finansieras av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Miljöinvesteringen finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten samt Europeiska Havs och Fiskerifonden och möjliggjorde arbetet med att öppna upp Nianån för fiskvandring.

Europeiska-Unoinen---Europeiska-havs--och-fiskerifondens logotyp
Havs--och-Vattenmyndighetens logotyp