Bruksminnen

I Hudiksvalls kommun är bygdens historia nära förknippad med brukens. Redan på 1500-talet byggdes ett sågverk i Iggesund. Efter sågverket kom järnbruk, pappersbruk och så småningom massafabrik.

Anledningen till att bruken sökte sig till trakten var vattendragen och skogen. Vattnet gav kraft och transportmöjligheter och skogen var den viktigaste råvaran.

Tre bevarade anläggningar från järnbruksepoken:

  • Movikens Masugn
  • Strömbacka Stångjärnssmedja
  • Iggesunds Järnverk

Movikens Masugn

Efter att järnmalm upptäckts i trakten uppfördes i  Bjuråker två stångjärnssmedjor, en i Hedvigsfors och en i Strömbacka samt en masugn i Österbo, nära Hedvigsfors. Movikens Masugn byggdes som en komplettering till Österbo ugn. Masugnen anlades vid Norra Dellens strand och togs i drift 1797.Storhetstiden var mellan 1827 och 1856. Masugnen byggdes om på 1860-talet och 1903 ersattes den gamla ugnen av en helt ny. Driften lades ned 1937. Idag är masugnen restaurerad och ger en bra inblick  i hur tackjärnstillverkning gick till.

Strömbacka stångjärnssmedja

Strömbacka stångjärnssmedja stod färdig 1753. Från 1827 och trettio år framåt infördes vallonsmidet. Under 1900-talet var smidet inte tillräckligt, utan samtidigt bedrevs skogsbruk. År 1923 köpte AB Iggesunds Bruk Strömbacka Bruk.

Här visas en intressant utställning om livet och arbetet i Strömbacka från 1700-talet till 1950-talet och ger en fördjupad inblick i brukssamhället.

Iggesunds Järnverk

Iggesunds Bruk grundades 1685. Det omfattade från början en masugn, smedja med hammare samt två härdar för vallon-smide.1721 brändes bruket och större delen av samhället ned av ryssarna. Det byggdes upp igen med förbättrade anläggningar. 1870-80-talen genomfördes betydande nyinvesteringar. Ett bess- emerverk med två konvertrar, götverk, valsverk och gjuteri uppfördes

De masugnar som idag finns bevarade byggdes 1874 och 1895. 1953 upphörde verksamheten definitivt.

I Iggesunds järnbruk med rostugn, masugn, bessermerverk, lancashiresmedja med mera finns idag en utställning om järnhanteringen. En dokumentärfilm från järnverket i drift kompletterar industrimiljön. Skogsbrukets och sågverkets historia skildras i en egen utställning. Tre olika kontorsmiljöer ger en bra bild av kontorets utveckling.

Långvinds Herrgård

Långvinds Herrgård började byggas i början av 1799. Under senare delen  av 1800-talet gjordes en ombyggnation i typisk schweizerstil (rikligt med snickarglädje) som färdigställdes 1896. Herrgården är klassad som ett värdefullt kulturhistoriskt arv. Vackra kakelugnar, takmålningar och tapeter präglar inredningen. Även källarvåningen, ett före detta mejeri, erbjuder en historisk resa i dåtida byggnadsteknikens konst.