pridetåg gåendes genom Hudiksvall. I bakgrunden syns de röda sjöbodarna.

Översiktsplan 2035

Kommunfullmäktige antog översiktsplan för hela Hudiksvalls kommun, kallad Översiktsplan 2035, den 26 september 2022. Översiktsplanen redovisar i text och kartor kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön samt viktiga hänsynstaganden.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är vägledande för beslut om detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Planen är därför ett viktigt strategiskt dokument för kommunens utveckling.

Utöver Översiktsplan 2035 har kommunen antagit ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Kommunerna ska hålla sin översiktsplan aktuell. Detta sker med en så kallad planeringsstrategi. Hudiksvalls kommun har antagit en planeringsstrategi under 2023.

Ta del av översiktsplanen

Du kan ta del av översiktsplanen i digitalt format eller via PDF. Vill du skriva ut hela eller delar av planen – välj PDF. Längre ned på sidan finns anvisningar och tips för att underlätta för att läsa planen digitalt. Till planen hör också Länsstyrelsens granskningsyttrande. Här kan du också läsa kommunens sammanställning av inkomna synpunkter i det så kallade granskningsskedet. Detta kallas för kommunens granskningsutlåtande.

Läs översiktsplanen digitalt

Översiktsplan 2035, digital version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs översiktsplanen i PFD-fil med möjlighet att skriva ut

Läs Länsstyrelsens granskningsyttrande

Läs kommunens granskningsutlåtande

Lathund för digital översiktsplan

Här får du hjälp och instruktioner hur du enkelt kan ta del av översiktsplanen i digitalt format.

 • För bästa användarupplevelse så rekommenderar vi att du tar del av översiktsplanen via en dator.
 • I den digitala översiktsplanen kan du läsa texten samtidigt som du tittar på kartor eller illustrationer som hjälper dig att förstå planens helhet.
 • Nedan följer några instruktioner för hur du läser översiktsplanen. Instruktionerna är skrivna uitfrån ett besök via dator.

 • Flikarna högst upp i översiktsplanen representerar de olika delarna i planen.
 • Du navigerar mellan planens olika delar genom att klicka på flikarna längst upp i översiktsplanens meny.
 • Under varje del finns olika avsnitt. För att navigera mellan dessa avsnitt kan du antingen scrolla upp och ner på sidan, eller klicka på de runda symbolerna eller pilarna i vänstermenyn. Vardera cirkel representerar ett avsnitt.
 • Text som har en streckad linje under sig är länkar. Klicka på streckad text för att få mer information eller komma till aktuellt avsnitt.

 • Alla objekt i kartan är klickbara och innehåller information om kommunens ställningstagande. När du klickar på ett objekt i kartan så kommer en informationsruta upp. Klicka på krysset för att stänga rutan.
 • Du kan förflytta dig i kartan genom att klicka i kartan med muspekaren och dra.
 • Du zoomar in och ut i kartan genom att hålla inne tangenten Ctrl samtidigt som du scrollar med datamusen.
 • Det finns en grå flik i övre delen av kartan med texten "teckenförklaring". Om du klickar på den fliken så kommer det fram en lista med teckenförklaringar. Av teckenförklaringen framgår objektens övergripande markanvändning. Klicka på fliken om du vill stänga listan igen.

Planeringsstrategi

Kommunens översiktsplan ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens viljeinriktning. Efter val till kommunfullmäktige ska kommunen därför ta ställning till om det finns ändrade planeringsförutsättningar och hur kommunen ska fortsätta arbetet med översiktsplanen. Kommunen ska också bedöma om hur planen är aktuell när det gäller mark- och vattenanvändningen, vissa hänsyn och hur kommunen ska tillgodose behovet av bostäder, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) m m. Kommunen har antagit en sådan planeringsstrategi under 2023 där det konstateras att översiktsplanen fortfarande är aktuell.