Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser

Här hittar du som driver en fristående förskola eller skola information om det ekonomiska bidraget tilläggsbelopp som kan sökas för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser.

Fristående förskolor och skolor kan ansöka om ekonomiskt bidrag, tilläggsbelopp, för barn och elev där det:

 1. finns omfattande stödbehov
  samt
 2. är fråga om extraordinära stödinsatser

Ovanstående grundprinciper (1 och 2) måste alltid vara uppfyllda, d.v.s. en ansökan måste innehålla skäl för att barnet/eleven har ett omfattande stödbehov och extraordinära stödinsatser. Att ett barn eller en elev har rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram betyder inte att verksamheten har rätt till tilläggsbelopp. Den absoluta merparten av kostnaderna för särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. Alla stödåtgärder till ett barn eller en elev, upp till tilläggsbelopp, täcks av grundbelopp. Mer information om vad grundbeloppet ska täcka hittar du längre ner på sidan.

Det krävs något utöver det vanliga för att bli beviljad tilläggsbelopp, exempelvis att barnet eller eleven behöver:

 • stöd som är frekvent och sammanhållet
 • stöd i stort sett hela skoldagen
 • ett mycket omfattande personligt stöd

Oavsett om barnet eller eleven beviljas tilläggsbelopp eller inte, har barnet eller eleven rätt till insatser utifrån sina behov och förutsättningar.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via e-tjänst eller blankett:

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du också skicka med de handlingar som styrker de extraordinära behoven.

Alla handlingar som avser tilläggsbelopp kommer att diarieföras och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

Vanliga frågor och svar om tilläggsbelopp

Följande insatser ingår i grundbeloppet. De innebär att du inte kan söka tilläggsbelopp för följade kostnader:

Särskilt stöd mer omfattande och under längre tid, till exempel:

 • Betydande specialpedagogiskt stöd, ex. läsinlärning
 • Betydande svårigheter socialt samspel eller koncentration
 • Upprepad eller långvarig frånvaro
 • Enskild undervisning
 • Särskild undervisningsgrupp
 • Anpassad studiegång
 • Elevassistent
 • Reducerat program (gymnasiet)
 • Reducering av nationellt program (gymnasiesärskolan)
 • Studiehandledning på modersmålet
 • Tillgång till elevassistent

Extra anpassningar inom ordinarie undervisning (uppmärksamma och identifiera elevens behov), till exemepl:

 • Särskilt schema över skoldagen
 • Ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd att sätta igång en uppgift/arbete
 • Hjälp att förstå texter
 • Digital teknik med anpassade programvaror
 • Anpassade läromedel
 • Tidshjälpmedel, annan utrustning
 • Extra färdighetsträning/extra övningstid
 • Enstaka specialpedagogiska insatser
 • Enstaka tillgång till elevassistent eller studiehandledning

Ledning och stimulans - Kunskap om varje elevs behov, ta hänsyn till förutsättningar och behov i utbildningen. Särskilt ansvar för elever som har svårt att nå målen (undervisningen och i andra lärmiljöer). Motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Skapa förutsättningar. Alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt, till exempel:

 • Samspel och relationer
 • Bemötande och förhållningsätt
 • Verktyg/läromedel
 • Tillgänglighet och variation
 • Undervisningsupplägg och utformning av uppgifter
 • Tydliga instruktioner
 • Trygghet och studiero
 • Konkretisera kunskapskraven

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste verksamhetens utredning klart visa att barnet eller eleven har ett omfattade behov av särskilt stöd.

För att beviljas tilläggsbelopp måste nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Kostnaderna ska vara direkt kopplade till enskilt barn eller elev.
 • Behovet ska vara helt klarlagt och den fristående förskolan eller skolan måste kunna visa varför grundbeloppet inte räcker och varför det krävs något utöver det vanliga, enligt bilden ovan.
 • Det är den enskilda huvudmannen som ansvarar för att visa att barnet eller eleven har rätt till tilläggsbelopp och att detta görs så omsorgsfullt som möjligt.

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barns eller elevs förutsättningar. Det kan vara ett barn eller en elev med extraordinära åtgärder till följd av:

 • fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder.
 • medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår epilepsi eller diabetes.
 • psykiska och/eller betydande sociala svårigheter.

En ansökan om tilläggsbelopp ska innehålla skäl för att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov och extraordinära stödinsatser.

Varje ansökan betraktas som ny, vilket innebär att obligatorisk dokumentation ska skickas med vid varje ansökningstillfälle.

Varje enskild huvudman ska kunna visa:

 • Vilka behov har barnet eller eleven i verksamheten?
 • Av vilken anledning har barnet eller eleven rätt till tilläggsbelopp (omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära insatser).
  • Vilka anpassningar har gjorts för att stödbehovet ska kunna täckas av grundbeloppet?
  • Vilka är de extraordinära insatserna?
 • Hur ska behoven tillgodoses i verksamheten?
 • Vad kostar det att tillgodose elevens behov?
 • Om en diagnos påverkar prövningen ska den finnas med. Annars inte.

Det är alltid den enskilde huvudmannen som söker tilläggsbelopp, inte vårdnadshavarna.

Förskolor och skolor kan som mest ansöka för 2 terminer framåt, men aldrig retroaktivt för terminer före den innevarande.

Det är obligatoriskt för verksamheten att göra en utvärdering av pågående insats om verksamheten tidigare erhållit tilläggsbelopp för barnet eller eleven.

Det går bara att ansöka för ett barn eller en elev som är folkbokförda i Hudiksvalls kommun.

Om en ansökan inte innehåller de efterfrågade delarna enligt ovan kommer vi att begära in en komplettering. Om kompletteringen inte har inkommit inom 10 dagar kommer vi ta beslut utifrån befintligt underlag.

Ett beslut om tilläggsbelopp fattas alltid som individuella beslut. Verksamhetschef för förskola, grundskola eller gymnasieskola tar beslutet med stöd av rådgivning från vår expertgrupp (bestående av skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och verksamhetschef för elevhälsan).

Expertgruppen har möten följande datum under hösten 2023:

 • 11 september
 • 9 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Ett byte av verksamhet innebär inte automatiskt att tilläggsbeloppet följer barnet eller eleven.

Ja, tillsammans med beslutet bifogas en besvärshänvisning om hur du gör för att överklaga.