Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Undersökning visar att invånare i Hudiksvalls kommun mår bra

Kommunens uppdrag i det lokala folkhälsoarbetet är att jobba för att skapa förutsättningar för att alla kommunens invånare ska få möjlighet till en god hälsa. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. En god folkhälsa ger också bättre möjlighet till tillväxt i en kommun.

Folkhälsomyndigheten har genomfört en undersökning bland befolkningen i hela landet. I Hudiksvalls kommun har ca 500 personer mellan 16-84 år bidragit. Enkäten skickades ut slumpvis och ställde frågor som handlade om livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Svaren bidrar tillsammans med andra indikatorer i Öppna Jämförelser till ett viktigt underlag för prioriteringar i verksamheter och politik.

Resultatet från undersökningen visar att invånare i vår kommun mår bra och att medellivslängden långsiktigt ökar men att det finns stora skillnader mellan olika grupper. Målet är att minska de skillnader som går att påverka och att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa. Det är ett arbete som berör många olika verksamheter och därför är det viktigt med den här typen av kunskapsunderlag.

- Enkätsvaren är ett viktigt bidrag till bilden av befolkningens hälsa. De ger oss i kommunen kunskap om var det finns en positiv utveckling och var vi har utmaningar, säger Jenny Alvolin, Strateg för social hållbarhet i Hudiksvalls Kommun.