Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Vem kan få barnomsorg om skolor eller förskolor stängs?

I nuläget är det inget som tyder på att myndigheterna kommer att fatta ett så drastiskt beslut som att stänga förskolor och grundskolor i Sverige. Men om läget skulle försämras behöver vi vara förberedda.

Om det fattas beslut om stängning behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhället kan fortsätta fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. Med nödvändig menas att om arbetsinsatsen inte genomförs kan verksamheten inte upprätthållas på en acceptabel nivå.

Vem bestämmer om vem som kan få barnomsorg?

Arbetsgivaren bedömer om arbetsinsatsen är nödvändig. Vilka som i slutändan bestämmer vem som ska erbjudas barnomsorg beror på vem som har fattat beslut om stängning: regeringen eller till exempel kommunen eller skolans styrelse.

När man fattar beslut om vem som kan få barnomsorg utgår man från MSB:s lista med exempel på vilken verksamhet som bedöms som samhällsviktig. Listan gäller i en situation där det blir nödvändigt att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet nu under coronapandemin, alltså inte i andra situationer.

Vad behöver jag som förälder göra nu?

Prata med din arbetsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Om ett beslut fattas om att stänga förskolor och skolor behöver du anmäla ditt behov av omsorg till kommunen. I så fall kommer mer information om hur det ska gå till.

Vad behöver jag som arbetsgivare eller uppdragsgivare göra?

Du behöver fundera kring om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet, utifrån MSB:s föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Du ska ta ställning till vilka arbetstagare (som också är vårdnadshavare) som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Det är viktigt att bara ta med deml som är absolut nödvändiga för att upprätthålla verksamheten. Du behöver också prata med berörd personal.

Använd gärna MSB:s stöd för att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en eventuell stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.