Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Interngranskningen av Iggesunds skola är färdig

Hösten 2019 var det under perioder oroligt bland eleverna på Iggesunds skola. Flera anmälningar om trygghet, studiero och kränkande behandling utreddes av Barn- och elevombudsmannen och av Skolinspektionen. Det gjorde att Ulf Carlsson, verksamhetschef grundskola och grundsärskola, valde att genomföra en intern granskning av skolan.

– Jag ville veta hur skolan arbetade med trygghet, studiero och kränkande behandling för att kunna stötta och hjälpa skolan i arbetet. Jag visste att skolan arbetade med de här frågorna sedan tidigare, men det måste tydligen förstärkas, säger Ulf Carlsson.

Granskningen genomfördes av kommunens kvalitetsteam under våren, och nu är rapporten klar.

Hur gjordes granskningen?

Arbetsgruppen har samlat in material för granskningen genom dokumentgranskning, intervjuer och enkäter. Både elever, vårdnadshavare, personal och ledning på skolan har deltagit.

– I och med att vi har använt oss av olika perspektiv har vi försökt skapa oss en helhetsbild av det totala arbetet på skolan, säger Ulf Carlsson.

Vad säger slutrapporten?

Rapporten lyfter sex utvecklingsområden:

  • Kränkande behandling
  • Studiero
  • Organisation
  • Styrning och ledning
  • Dokumentation
  • Skolan och närsamhället

– I rapporten har det kommit fram mycket bra och användbara saker att ta fasta på och utveckla vidare, säger Ulf Carlsson

Hur är läget på skolan idag?

– Vi har inga rapporter om att det pågår kränkande behandling eller att det inte skulle vara studiero på skolan. Det arbete som pågår på skolan fungerar bra, men det behöver förstärkas och framför allt kommuniceras så alla känner sig trygga med hur det faktiskt ska fungera på skolan, säger Ulf Carlsson.

Vad händer nu?

Just nu pågår en renovering av Iggesunds skola som gör att skolan får ett modernare yttre. Men Ulf Carlsson poängterar att det är viktigt att skolan även är modern på insidan och att arbetet uppfyller de krav och författningar som beskriver skolans verksamhet.

– Under läsåret kommer vi att gå igenom ett område i taget. Vi kommer att jobba så mycket vi kan tillsammans med vårdnadshavare, och vi kommer att sprida våra kunskaper och lärdomar. Arbetet avstannar inte på något sätt, utan jag skulle snarare vilja säga att arbetet intensifieras, säger Ulf Carlsson.