Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Pridetåg framför sjöbodarna i centrala Hudiksvall. Prideflaggan sveper över folksamlingen.

Kommunen vill växa i ny översiktsplan

Nu tar Hudiksvalls kommun fram en ny översiktsplan. I den beskriver kommunen bland annat hur den vill att mark och vatten i hela kommunen ska användas. Planen har en lång tidshorisont – siktet är mot 2035 och i vissa delar än längre. Planen ställs nu ut på samråd till och med 15 oktober. Det innebär att du som medborgare kan lämna synpunkter.

- Översiktsplanen svarar mot kommunens vision om att vi ska växa och bli fler. Därför pekar den ut områden för bostäder, verksamheter och service både i staden, i tätorter och på landsbygden och för att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Planen lyfter också fram Hudiksvalls viktiga plats och roll i regionen där kommunikationer och infrastruktur är a och o, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Översiktsplanen kommer att ersätta kommunens nuvarande plan från år 2008. Planen är helt digital och finns tillgänglig på kommunens webbplats, i kommunens servicecenter och på biblioteken. Den som har synpunkter kan lämna dem direkt i plankartan på digital väg eller via vanlig post eller e-post.

- Planen har ett tydligt fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är en bakgrund till att kommunen nu föreslår att riksintresset för mineralutvinning i Bricka, det vill säga det som kallas Bricka gruva, ska utgå, säger Mikael Löthstam.

Översiktsplanen föreslår också att minska på en del riksintresseområden för järnväg som tar stora ytor i anspråk.

I och med den nya översiktsplanen kommer kommunens tidigare utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) att ersättas.

- Det innebär att planen innehåller förslag på några nya eller ändrade områden där det kan bli bebyggelse invid stränder, samtidigt som några andra utgår som LIS-områden, säger Hans Gyllow, planeringschef som varit med och arbetat fram planförslaget.

Läs mer om översiktsplanen 2035