Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Personal hjälper en brukare att kliva ur sängen.

Undersökning som ger våra äldre en röst

I början av januari skickas undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" ut av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv.

Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Varför genomförs undersökningen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför får cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett vård- och omsorgsboende.

Vad leder resultatet till?

Genom öppna jämförelser jämför vi kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.