Hudiksvalls kommun uppmanar regeringen att undanta kommunerna från anmälningsplikten

Barn och vuxen i förskolemiljö

Kommunerna bör undantas helt från anmälningsplikten. Det slår Hudiksvalls kommun fast i en skrivelse som idag skickas till regeringskansliet.

Bakgrunden är regeringens beslut om tilläggsdirektiv till utredningen om så kallad stärkt återvändarverksamhet. Syftet är att hindra olovlig vistelse i landet och få fler att återvända till sina hemländer. Regeringen vill med tilläggsdirektiven bl a öka informationsutbytet och informationsflödet mellan olika myndigheter, vilket berör kommunerna.

- Vi är mycket oroade över dessa utredningsdirektiv. Hela kommunsektorn, inte enbart vissa verksamheter eller yrkesgrupper, bör vara undantagen från anmälningsplikten. Risken är annars att människor som skulle behöva komma i kontakt med kommunernas verksamhet avstår från detta. Dessutom kan det uppstå en otydlighet och rättsosäkerhet bland medarbetare och allmänheten om vilka delar av kommunsektorn som omfattas respektive undantas från anmälningsplikten, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Hudiksvalls kommun anser att det finns en risk för att en eventuell lag om anmälningsplikt är svår att förena med gällande lagstiftning som berör bland annat hälso- och sjukvården, barnkonventionen och socialtjänsten.

- Hudiksvalls kommun har en stark önskan om att chefer och medarbetare i våra verksamheter inte ska behöva ställas inför svåra etiska utmaningar eller dilemman med en rättsosäkerhet och bristande arbetsmiljö som en konsekvens av anmälningsplikten säger Mikael Löthstam.

Hudiksvalls kommun uppmanar därför regeringen att ändra utredningsdirektiven så att hela kommunsektorn undantas och säkerställa att en eventuell ny lag som kan följa på utredningen inte kommer att stå i strid med innehållet i andra lagar.