Röd varning för höga vattenflöden

Röd varning

Uppdaterad information 2023-11-05 kl 8.50: Läget ser bättre ut än igår även om Lillfjärden fortfarande stiger med 3 cm/tim.

- I och med att mindre mängder med regn och smältvatten fyller på systemet minskar belastningen i avloppsnätet och därmed risken för översvämningar, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Mest kritiskt är läget vid Glysisvallen.

- Det har svämmat över och vattnet är nu på samma nivå som vid stormen Hans. Vi är tacksamma för barriärerna som hittills har hållit undan vattnet från ishallen, säger VD Lars Stål.

Enligt prognosen ska de höga flödena nå sin kulmen under dagen. Vattenståndet i havet har sjunkit 15 cm sedan igår. Flödena i mindre vattendrag minskar rejält men Hornån har inte nått sitt maxflöde.

- Det har varit en hel del störningar på gator och vägar under natten, det gäller även enskilda och statliga vägar. Det är viktig att vara uppmärksam och ta det försiktigt om man ska ut i trafiken, säger Jan Kroppegård.

Publicerat 2023-11-04 kl 20.55

Bergsjövägen (Länsväg 758) vid Tuna- Fors är avstängd på grund av översvämning. Trafiken leds om med orange skyltning.

Troligen kommer även Promenaden vid Glysisvallen att stängas av under natten.

Även andra vägar kan vara översvämmade och vi uppmanar alla som ska ut och köra att vara extra uppmärksamma.

Läs mer på Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerat 2023-11-04 kl 18.00

Havsnivån sjunker nu och regnet avtar, vilket är positivt. Däremot är det oroande att kulmen ännu inte är nådd när det gäller de höga flödena.

- Lillfjärden stiger cirka 3 cm i timmen vilket så klart är oroväckande, även om vi ännu inte nått nivån som var vid Stormen Hans, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Räddningstjänsten har fått information om ett 15-tal översvämningsärenden som hanteras via en speciell funktion som har nära kontakt med försäkringsbolagen.

Tekniska förvaltningen håller uppsikt på ett antal riskobjekt. Några kommunala vägar i Hornåns närhet riskerar att behöva stängas av under natten.

- Även andra vägar kan vara översvämmade och vi uppmanar alla som ska ut och köra att vara extra uppmärksamma, säger Jan Kroppegård.

Hornån har stigit med 60 cm vid Glysis under dagen.

- Vi håller koll hela natten, bland annat genom webbkamera. Vi har bland annat förstärkt skyddet för konstgräsplanen för att hindra att microplaster tränger ut i vattnet, säger Glysisvallens VD Lars Stål.

Publicerat 2023-11-04 kl 12.20:

Beredskapsgruppen har haft möte nu på förmiddagen.

- Läget är mycket bekymmersamt och vi följer läget väldigt noga. Hornån stiger nu med 5-6 cm i timmen och än är kulmen långt ifrån nådd. Vi börjar se effekter av de höga flödena på olika sätt. Bland annat breddar pumpstationer över runt om i kommunen, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Avloppsystem är konstruerade så att om det bli för mycket vatten i systemet ska det brädda. Nu börjar vattennivån i Lillfjärden bli så hög att vatten riskerar att rinna bakvägen i det system som rinner ut i Lillfjärden.

- På mina 37 år har jag aldrig sett de här effekterna förut, säger VA-chef Lars Holmberg.

Risken är överhängande för översvämning i källare, särskilt i fastigheter som tidigare haft problem.

- En allvarlig uppmaning till alla fastighetsägare är att hålla koll på läget och flytta saker man är rädd om från källare och andra ställen som kan utsättas för översvämning, säger Jan Kroppegård.

Är din källare översvämmad kan du kontakta 112.

Publicerat 2023-11-04 kl 10.15

Under fredagskvällen beslutade beredskapsgruppen att justera utloppet för Lillfjärden för att minimera effekterna av de höga flödena i Hornån.

Flödena beräknas dubbleras mellan lördag och söndag till 8 kubikmeter per sekund, för att sedan sakta avta kommande dagar. Arbetet vid Lillfjärden påbörjades tidigt på lördagsmorgonen.

- Nivån i Lillfjärden ororar och den enda åtgärd vi kan göra just nu är denna justering. Övriga parametrar som styr är havsnivån, inkommande flöden och kanalens geometri och de kan vi inte påverka. Troligen är de senare parametrarna helt avgörande, men vi gör vad vi kan för säkerhetsskull. Vattenståndet i havet beräknas sjunka med ca 20 cm fram till imorgon vilket är mycket positivt., säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Hudiksvalls kommun har fört dialog med Länsstyrelsen och fått snabba svar vilket möjliggjort åtgärden i Lillfjärdens utlopp.

- Vi ser inga negativa miljökonsekvenser av åtgärden och vandringsvägen för fiskarna kommer att återställas, säger Jan Kroppegård.

Lillfjärdens utlopp grävmaskin tar bort sjötröskeln

Publicerat 2023-11-03 klockan 12.21

Kommunens beredskapsgrupp har på förmiddagen haft ett avstämningsmöte med anledning av varningar för höga vattenflöden.

Under dagen placeras sand och säckar ut vid återvinningsstationen mitt emot skateparken i Hudiksvall för privatpersoner som vill bygga vallar för att skydda sig mot översvämning.

– Vi följer läget löpande för att se vilka åtgärder som behövs, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun. Vi har förstärkt bemanning över helgen och har avstämningar internt samt med SMHI och andra aktörer.

Som en del i förberedelserna forslas snö bort från prioriterade platser. Dagvattenbrunnar ses över och rensas för att underlätta att vattnet kan rinna undan. Skyddsvallar placeras ut vid Glysisvallen och badhuset.

Publicerat 2023-11-02 kl 9.45

Kommunens beredskapsgrupp har haft sitt första möte med anledning av att SMHI har utfärdat gul respektive röd varning för höga vattenflöden. På mötet deltog representanter för tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och kommunikationsenheten.

- Det är svårt att bedöma risker och effekter eftersom det här är ett så unikt läge. Utifrån tidigare erfarenheter vet vi att havsnivån är en viktig parameter eftersom den påverkar flödet ut ur Lillfjärden via Kanalen, dagvattenflödena är en annan sak vi behöver hålla koll på. En av de åtgärder vi gör nu är att frakta bort så mycket snö som möjligt i riskområdena innan vädret slår om, säger Jan Kroppegård stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Publicerat 2023-11-01 kl 18.45

SMHI har utfärdat gul respektive röd varning för höga vattenflöden. Varningen gäller kustområdet från Hudiksvall ned till Gävle.Den gula varningen gäller från fredag eftermiddag och den röda varningen från natten till lördag och tills vidare.

De senaste dygnens kraftiga snöande i kombination med nytt regn gör att snösmältningen går fort. Det gör att avrinningen riskerar att inte hinna med vilket ökar risken för översvämning i framför allt på lågt belägna punkter.

- Hudiksvalls kommun är i beredskapsläge vilket innebär att vi följer läget noga och har dagliga avstämningar. Marken är redan väldigt mättad efter sensommarens stora regnvädret och nu finns det dessutom risk att dagvattenbrunnar fryser viket hindrar avrinningen. Vi har extra koll på objekt som vi vet kan vara speciellt utsatta, exempelvis Hornån och förbereder skyddsåtgärder, säger Jan Kroppegård stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Vad innebär varningarna?

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

Hur kan jag förbereda mig?

När en röd varnings utfärdats för höga flöden bedömer SMHI att det finns stor risk för översvämning. Du som vistas i berört område bör vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Det finns risk för översvämningar, framför allt på låga punkter. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade. Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och du som privatperson ansvarar du själv för din egendom.

Läs mer:

Trafikinformation på trafikverket.se Länk till annan webbplats.

SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om översvämningar på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om hur du kan förbereda dig för översvämningar på MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.