Projekt med fokus på att höja närvaron i grundskolan

Elev sitter med en bok och en linjal.

Hudiksvalls kommun deltar i ett projekt till syfte att höja närvaron i grundskolan. Region Gävleborg driver projektet och det medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Projektet Främja Ungas Närvaro i skolan (FUN) fokuserar på att höja närvaron i grundskolan genom en rad olika insatser på både individ- och gruppnivå. Arbetet fokuserar även på organisations- och strukturförändringar för att få till varaktiga förändringar som främjar elevers närvaro, hälsa och möjligheter till vidare studier. Projektet bedriver insatser på högstadieskolor i Gävleborgs läns kommuner.

Skolfrånvaro gör att eleven inte har samma möjlighet att utveckla kunskaper och vara delaktiga i det sociala sammanhang som skolan innebär. Frånvaro skapar stress och oro hos eleven och familjen

Samarbete med grundskola och Cul´s vuxenutbildning

I Hudiksvalls har vi valt att samarbeta med grundskola och Cul´s vuxenutbildning. FUN projektet riktar sig till ungdomar i åldern 13–16 år. Projektet fokuserar på insatser som höjer närvaron i skolan och därigenom ökar andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Emma Lindberg och Patrik Ellert från Cul jobbar operativ i FUN projektet med olika insatser för att möta elever och föräldrar utifrån elevernas olika behov. Det kan vara besök hemma, följa med till skolan eller träffas på en annan plats. ex. på en fritidsaktivitet för att skapa en trygg situation.

- I projektet vill vi ge hopp - det går att förändra! Många elever som har problematisk skolfrånvaro kan drabbas av en känsla att inte duga och har ofta svårt att se positivt på framtiden, säger Gunilla Svensson som är enhetscjef inom lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun.

Hur kan lärandeförvaltningen och kommunens övriga förvaltningar samverka för att hjälpa enskilda elever tillbaka i skolan. Vilka forum och verktyg har vi idag, vilken information har vi och vad saknas. Hur ska ansvarsfördelningen göras och vilka funktioner bör vi ha, var och en eller tillsammans? Det är dessa frågor som utreds inom ramen för projektet.

Några fokusområden:

  • Arbetet fokusera på att ta reda på vilka beteenden som är kopplad till närvaro. Vad finns det för mycket av? Vad finns det för lite av? I en fördjupad kartläggning av elevens situation kan vårdnadshavare och skola få hjälp att få syn på hinder och vägar framåt. Vi vill också identifiera i vilka situationer det blir problem. Ibland framgår det väldigt tydligt vilka situationer som är svåra och gör att eleven stannar hemma eller inte går in på lektionen. Ibland kan det behövas ett detektivarbete då även eleven många gånger har svårt att beskriva eller veta varför.
  • Prioritera vad som kan göras just nu.
  • Göra en erfarenhetsinsamling och analys och stöd i samverkan mellan skola, familj och andra aktörer.

Projektet pågår under perioden 1 mars 2023–31 augusti 2025. FUN finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare.