Julhälsning i en tuff tid

Elever runt en eld i vintermiljö.

Nu är höstterminen till ända, som för många av oss i förskola och skola varit tuff på olika sätt men också inrymt mycket positivt.

Till alla vårdnadshavare i förskola och skola. Vi har engagerade och fantastiska medarbetare och chefer i alla våra verksamheter och skolformer. Vi i ledningsgruppen är så imponerade och tacksamma över allas driv och engagemang för våra barns och ungas bästa utbildning, tacksamhet.
Det vi märker av på olika sätt just nu är att vi liksom alla kommuner i Sverige har utmaningar i budget och vi arbetar med olika anpassningar för en budget i ram. Det innebär tuffa omställningar och omflyttningar för många och vi förstår att det finns en oro hos både barn och vuxna. Men vi har en plan framåt.

Nya arbetssätt

Vi behöver tänka på nya sätt för en hållbar skola för att möta dagens och framtidens behov. Lärandeförvaltningen har fått ett uppdrag av lärandenämnden att utreda en mer likvärdig och kunskapsinriktad skola. Vi arbetar bland annat just nu med förberedelser för att starta en resursskola för 12 elever i åk 4-9 som behöver särskilda extraordinära anpassningar och särskilt stöd. Resursskolan väntas starta hösten 2024. Rekrytering av en rektor till resursskolan pågår och efter jul och nyårshelgerna kommer vi att påbörja rekryteringen av speciallärare och specialpedagoger.
Parallellt med satsningen på en resursskola kommer förvaltningen att förbereda för att starta ett skolsocialt team tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen. Efter nyår startar rekrytering av två socionomer och en specialpedagog som ska bilda ett team med stöd av psykolog och lärare. Deras uppdrag blir att kartlägga, utreda, stödja, och utreda barns specifika behov i undervisningen och för än mer stöd och hjälp. Planen är att de kommer att arbeta i nätverk med flera olika professioner för att leda det kollegiala lärandet vid skolorna. Det innebär en förstärkt elevhälsa vars uppdrag blir att bredda basen i än mer tidiga insatser för bästa stöd till skolorna utifrån behov.
Förvaltningen kommer också att starta ett vetenskapligt råd där vi tar stöd av forskare från olika universitet som tillsammans med flera olika professioner i förvaltningen kan bidra till att stödja oss alla i vad vi behöver fokusera på. Det för att än mer bidra till alla elevers bästa utbildning oavsett behov för en likvärdig utbildning.

Aktuellt just nu

Samtidigt som det pågår ett tufft omställningsarbete händer också mycket positivt inom förskola och skola i Hudiksvalls kommun. Här är ett axplock:

 • Närvaron bland elever i grundskolan har ökat
 • Andelen behöriga lärare har ökat i grundskolan där flera skolor har full behörighet
 • Två nybyggda förskolor, varav en i Forsa och en i Näsviken samt en ny förskola till på gång i Hudiksvall i Östra området
 • Nya skollokaler i Iggesund och Näsviken
 • Renoverade lokaler för Björkbergs och Humlans förskolor
 • Höga resultat i matematik i åk 6
 • Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet har ökat jämfört med riket
 • Satsningar genom statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder till våra fyra största förskolor för en likvärdig utbildning i förskolan
 • Goda resultat inom gymnasiet
 • Förskolan har hög kvalitet i utbildningen
 • Elevenkät visar att många elever upplever sig trygga i grundskolan
 • Satsning på skolornas elevhälsoarbete
 • Nära samarbete mellan rektorer ökar likvärdigheten
 • Vi fortsätter arbetet utifrån Läsa-, skriva- och räknagarantin
 • Hudiksvall har positiva trender inom flera nyckeltal inom grundskolan där liknande kommuner och riket har vikande resultat
 • Nytt sätt att fördela pengar inom grundskolan för ökad likvärdighet mellan skolenheterna.
 • Nytt arbetssätt för att hjälpa elever tillbaka till skolan
 • Bromangymnasiet planerar för robotteknik i HIT:s utbildning
 • Ny inriktning på el- och energiprogrammet: automation
 • Svenskundervisning för ukrainare på Cul
 • Trossen – långsiktigt arbete med kompetensförsörjning

Varma julhälsningar från lärandeförvaltningens ledningsgrupp till er alla
genom Annika Gabrielsson tf förvaltningschef

God jul och Gott Nytt år!