Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Framtida skolutveckling i Hudiksvalls kommun

Det var i december 2015 som lärandenämnden beställde en utredning över skolstrukturen i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun. Utredningen skulle visa på en skolstruktur som leder till samhällstjänster av högsta kvalitet, utifrån den planerade budgeten 2016-2020. Skolstrukturen ska även bidra till att höja utbildningsnivån i kommunen.

Utredningen skulle visa om en förändring av skolstrukturen skulle bidra till att nedanstående syften uppfylls, det vill säga en hållbar skolstruktur som ger förutsättningar för:

  • höjda resultat
  • ökad lärarbehörighet, till som lägst motsvarande läsåret 2014/2015
  • minskat sjuktal i lärandeförvaltningen
  • undervisning av god kvalitet
  • effektivare organisation av elevhälsa, administration och skolledning

I slutrapporten gav PwC tre förslag på skolstruktur. Lärandenämndens arbetsutskott kom vid sitt sammanträde 1 juni 2016 fram till att ingen förändring kommer att ske inom skolstrukturen i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun inför 2017.

Lärandenämndens arbetsutskott har under hösten gett lärandeförvaltningen i uppdrag att komplettera utredningen med bland annat de ekonomiska konsekvenserna om förvaltningen utgår från utredningens förslag att rektor ansvarar för en skolenhet samt förstärkning inom elevhälsa och administration. De utredningar som syftar till att komplettera den skolstrukturutredning som PwC gjorde går under samlingsnamnet Framtida skolutveckling i Hudiksvalls kommun.

Ett antal mindre revideringar har gjorts i den slutrapport som konsultfirman PwC överlämnade till lärandenämnden 28 april 2016 rörande grundskolans skolstruktur i Hudiksvalls kommun:

  • Ett förtydligande vad förkortning BRA står för
  • Källhänvisningar
  • En redovisning hur många elever per årsgrupp för respektive skola
  • En redovisning hur många elever som hör till upptagningsområdet jämfört med hur många som går på respektive skola

Här hittar du slutrapporten om skolstrukturen, reviderad augusti 2016: