Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hur leds kommunens krisarbete?

- Vi ligger just nu i det vi kallar för stabsläge. Det innebär att vi organiserar oss lite annorlunda än i vardagen. Vi sitter regelbundet i en mindre grupp och träffas som samordnar vårt arbete med Covid-19, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Kommunens krisledningsgrupp ser olika ut beroende på kris och vilka resurser som behövs för att hantera den. Gruppen leds av kommundirektören (eller ersättare). Kommunikationschef (eller ersättare) ingår alltid.

Istället för en stor, fast krisorganisation har vi valt att bygga en flexibel organisation, vilket har många fördelar:

  • snabbhet
  • resurser och funktioner anpassas utifrån den aktuella krisensSamma grundorganisation kan användas oavsett om det rör sig om en liten kris eller en omfattande komplex kris, vilket skapar tydlighet
  • enhetlig inlarmning.

Krisledningsorganisationen ska kunna hantera ett antal olika uppgifter, exempelvis lägesbild, logistik, kommunikation, samverkan, dokumentation och administration. Om det behövs kan krisledningsgruppen ta olika kommunala resurser i anspråk, till exempel för transport, teknik eller administrativt stöd.

Krisledningsnämnden är sedan en tid aktiverad

I den aktuella coronakrisen har kommunens krisledningsnämnd aktiverats.

- Krisledningsnämnd är något som en kommun kan inrätta när man befinner sig i ett riktigt krisläge, vilket vi gör nu. Det innebär att den nämnden tar över andra nämnders beslut kan man säga. I det här fallet har man valt att ta över allt som har med pandemin att göra, säger Bengt.

Krisledningsnämndens roll är att:

  • verka för samordning och prioritering av resurser
  • samverka med externa aktörer
  • fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Läs mer om Hudiksvalls kommuns krisledningsplan