Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Du kan lämna synpunkter om Västra hamnen

Arbetet med att planlägga Västra hamnen, söder om Kattvikskajen, i Hudiksvall pågår för fullt och det är nu dags att gå ut på samråd med det framtagna planprogrammet. Det innebär att du som medborgare kan lämna synpunkter.

- Hudiksvall, både kommunen och staden har ambitionen att växa. Vi behöver bli fler invånare, fler företag, fler anställda. Ett led i det är just Västar hamnen där vi har möjlighet att skapa attraktiva markområden för bostäder och näringslivet, säger Hans Gyllow som är planeringschef i Hudiksvalls kommun.

Ny stadsdel tar form

Företaget Västra hamnen lokaler AB vill bygga en ny stadsdel i Hudiksvall inom fastigheterna Åvik 26:14, Åvik 26:22 och Åvik 26:16, ett område som kallas för Västra hamnen. Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral.

- Vi ser Västra hamnen växa fram som en aktiv stadsdel i en aktiv stad med framtidstro. Det är ett unikt läge direkt på kajkanten, mycket nära järnvägsstationen och centrala Hudiksvall. Vi ser en möjlighet med Västra hamnen att kunna bidra till Hudiksvalls framtida tillväxt, både vad gäller arbetstillfällen och inflyttande befolkning, säger Göran Brocknäs som företräder Pronordic som är en stor ägare i bolaget Västra hamnens lokaler AB.

Byggnadsnämnden gav positivt planbesked

Den 6 oktober 2020 gav byggnadsnämnden positivt planbesked och samtidigt fick Plan-och bygglovskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för området. Sedan dess har kontoret arbetat tillsammans med övriga kommunala förvaltningar och byggherren i en byggherredriven planprocess.

Planprogrammet ska vara vägledande vid framtida detaljplanering. Västra hamnen är ett stort område med många komplexa frågor som behöver utredas och synliggöras tidigt i processen. I programarbetet har ingått att utreda aspekter såsom trafikstruktur, risk, buller, kulturhistoriska värden, dagvattenhantering, teknisk infrastruktur och miljökonsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får bygga inom planområdet.

Du kan lämna synpunkter i samrådet som startar 1 juli 2021

Du kan lämna synpunkter planen innan den börjar gälla. Då heter det att planen går ut på samråd. Samrådet för Västra hamnen startar den 1 juli och pågår till den 31 augusti 2021.

Har du frågor?

Emma Nordebo Snygg, planarkitekt Hudiksvalls kommun.