Detaljplan för Västra hamnen, etapp A

Västra hamnen.

Företaget Västra hamnen lokaler AB vill bygga en ny stadsdel i Hudiksvall inom fastigheterna Åvik 26:14, Åvik 26:22 och Åvik 26:16, ett område som kallas för Västra hamnen. Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling och utveckling av hamnområdet till en stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder, kontor, verksamheter, service, förskola, rekreation, handel och småbåtshamn. Syftet med stadsutvecklingen är att komplettera och knyta samman området med Hudiksvalls stadskärna med nya offentliga platser av hög kvalitet och med en stärkt koppling till vattnet.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Beslutet vann laga kraft 18 januari 2024.

Planhandlingar

Utredningar

Nämndbeslut