Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Koll på incidenter ger verktyg i skolas trygghetsarbete

Elever på bänk

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan. Alla rektorer, lärare och andra vuxna i grundskolan i Hudiksvalls kommun jobbar hårt för att det ska vara så. Men i en så stor verksamhet som grundskolan händer det ändå ofta saker som inte är bra.

Förra året rapporterades 1 268 incidenter från kommunens grundskolor (det behöver dock inte röra sig om så många händelser, ett ärende kan vara anmält flera gånger, av flera personer). Det handlar om allt från att någon snubblat på rasten och gjort illa sig till verbala eller fysiska kränkningar.

- I en miljö där många människor befinner sig på samma yta händer det saker, det är nog ofrånkomligt. Människor irriterar sig på varandra och blir ibland osams eller oense. Olyckshändelser förekommer också. Det är jätteviktigt att vi får reda på allt som händer så att vi kan försöka se till att det inte händer igen, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Verktyg för att utreda incidenter

Grundskolan använder ett speciellt verktyg för att utreda incidenter inom grundskolan. Alla skolor har sedan en rutin för hur de arbetar vidare med anmälningarna.

- Det är viktigt att de inblandade personerna får möjlighet att reda ut situationer och komma vidare. Samtal är skolans viktigaste verktyg och vi pratar alltid med alla inblandade och alla blir lyssnade på. Skolans uppgift är att bidra till en bra lösning för alla inblandade och vi arbetar inte med bestraffningar, det är andra myndigheters uppgift, säger Ulf Carlsson.

Av de ärenden som rapporterades under fjolåret är 853 ärenden utredda och avslutade, 273 är under utredning och 142 är ännu inte åtgärdade. Anmälningarna handlar bland annat om fysiskt våld eller fysisk kränkning, att elever råkat ut för en olyckshändelse och gjort sig illa eller att någon kränkt en annan elev verbalt.

Beroende på hur allvarlig incidenten är hanteras ärendet på olika nivåer inom skolan. Skolans trygghetsgrupp kan till exempel kopplas in.

Att så många incidenter rapporterats in ser Ulf Carlsson som ett tecken på att systemet fungerar.

- När jag själv gick i skolan hände det också saker men på den tiden jobbade man inte på det här strukturerade sättet med trygghet och studiero som vi gör idag. Man får heller inte glömma att även om det inträffar allvarliga händelser som vi tar på stort allvar hör det ändå till undantagen. År 2021 uppgav drygt 85 % av eleverna i årskurs 5 och 9 att de känner sig trygga i skolan.