Resursskola ska möta elever med extra stora behov

Elev skriver tal på ett papper.

Vid höstterminen 2024 startar en resursskola i Hudiksvalls kommun, vilket kommer vara en del av grundskolan, men som en egen grundskoleenhet. Målet i resursskolan, såväl som i den ordinarie grundskolan, är att alla elever ska få rätt stöd vid rätt tillfälle.

Resursskolan kan erbjuda särskilt stöd till de elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning som krävs i ordinarie grundskola.

- Vi ser elever med extra stora behov som genom resursskola kan få bättre stödinsatser, i synnerhet kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet, i syfte att öka deras möjligheter att nå kunskapskraven i skolan, säger Ulf Carlsson som är grundskolechef i Hudiksvalls kommun.

Till skillnad från anpassad grundskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning, som är en egen skolform, ingår resursskolan i grundskolans verksamhet, även om den organiseras under elevhälsans verksamhetsområde. Medan anpassad grundskola följer en egen läroplan och egna kursplaner, följer resursskolan samma läroplan och kursplaner som den ordinarie grundskolan och har samma betygskriterier som grundskolan i övrigt.

- Våra mål för resursskolan utformas utifrån skollagen, grundskolans läroplan, grundskolans kursplaner och grundskolans kunskapskrav, självklart för att elevernas utveckling, kunskapsinlärning och skolgång ska främjas på bästa sätt. Målen för resursskolan ska även vara förenliga med de övergripande målen för kommunen. Vi har en arbetsgrupp som under året kommer att arbeta med vidare utredning, planering och utformning. Det kan exempelvis handla om lokaler, kravprofiler vid rekrytering av personal samt antagningsförfarande, säger Sara Ternsjö som är verksamhetschef för centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun.

Enheten erbjuder 12 platser med start hösten 2024

Initiativet för om en elev bör tillgodoses undervisning i resursskola kan komma både från vårdnadshavare eller rektor. Placeringen av en elev på resursskolan ska föregås av en pedagogisk kartläggning och bedömning. När bedömningen är att det särskilda stödet inte räcker för att möta elevens behov kan en ansökan till resursskola göras. Behov ska bedömas i varje enskilt fall och elevens behov ska styra vem som placeras på skolan.

Rekrytering av rektor till resursskolan i Hudiksvall ska starta under hösten. Resursskolan kommer erbjuda 12 platser för elever från årskurs 4 till och med årskurs 9. Rektor rekryterar personal under tidig vår 2024. Ansökning för elever till höstterminen 2024 startar under våren 2024.

Resursskola