Resursskola

Elev skriver tal på ett papper.

Hudiksvalls kommuns resursskola är en skolenhet inom grundskolan som erbjuder mottagande för elever med extra stora behov, som inte anses kunna tillgodoses inom grundskolans ordinarie verksamhet.

Start hösten 2024

Resursskola i Hudiksvalls kommun startar hösterminen 2024.

Målet i resursskolan, såväl som i den ordinarie grundskolan, är att alla elever ska få rätt stöd vid rätt tillfälle. Resursskolan kan erbjuda särskilt stöd till de elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning som krävs i ordinarie grundskola.

Resursskolan ligger i Bullerbyns förskolas lokaler på Bergsvägen 11 i Hudiksvall.

För elever med extra stora behov

Elever med extra stora behov, som inte anses kunna tillgodoses inom grundskolans ordinarie verksamhet kan erbjudas resursskola. Initiativet för om en elev bör tillgodoses undervisning i resursskola kan komma både från vårdnadshavare eller rektor.

Placeringen av en elev på resursskolan ska föregås av en pedagogisk kartläggning och bedömning. När bedömningen är att det särskilda stödet inte räcker för att möta elevens behov kan en ansökan till resursskola göras. Behov ska bedömas i varje enskilt fall och elevens behov ska styra vem som placeras på skolan.

För att en elev ska bli aktuell för placering i resursskolan ska alla av de följande kriterierna uppfyllas:

  1. Eleven har mycket omfattande sociala och/eller beteendemässiga svårigheter, med eller utan samtidiga kognitiva svårigheter.
  2. Svårigheterna är av sådant slag att de på ett ingripande och omfattande sätt påverkar elevens möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och/eller socialt i nuvarande lärmiljö.
  3. Svårigheterna medför ett behov av den anpassade lärmiljö som resursskolan kan erbjuda.
  4. Nuvarande skola har i enlighet med skollagens kap. 3 §§ 5, 8, 10, 11, 12 initierat och utvärderat olika former av anpassningar och särskilt stöd. Stödinsatserna ska ha utformats efter noggrann analys av elevens behov. De ska ha implementerats, utvärderats och vid behov reviderats under en skälig tidsperiod
  5. Stödinsatserna har inte resulterat i en tillräcklig kunskapsmässig och/eller social utveckling.
  6. Elevens stödbehov bedöms vara extraordinärt.
  7. Eleven tillhör inte målgruppen för anpassad grundskola.

Om flera elever uppfyller kriterierna görs ett urval. I enlighet med skollagen ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras vid urvalet. Även elevgruppens sammansättning kan behöva vägas in vid bedömningen av vilka elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Ansökan till resursskola

Vårdnadshavare eller rektor (i samtycke med vårdnadshavare) kan ansöka till resursskola via vår e-tjänst:

Skolskjuts till resursskolan

Du som går i resursskola kan få skolskjuts mellan ditt hem och din skola och fritidshem.

Skolskjuts

Måltider på resursskolan

Skolmåltider erbjuds inom resursskolans lokaler men samordnas med närliggande skolkök. Även frukost erbjuds eleverna som är inskrivna i resursskolan.

Fritids

Vid behov kan fritidshemsplats erbjudas i nära anslutning till resursskolan för elever i årskurs 4–6.

Fritidshem

Frågor och svar om resursskola

Till skillnad från anpassad grundskola, som är en egen skolform, ingår resursskolan i grundskolans verksamhet, även om den organiseras under elevhälsans verksamhetsområde. Medan anpassad grundskola följer en egen läroplan och egna kursplaner, följer resursskolan samma läroplan och kursplaner som den ordinarie grundskolan och har samma betygskriterier som grundskolan i övrigt.

Anpassad grundskola riktar sig till elever som på grund av konstaterad intellektuell funktionsnedsättning inte har förutsättningar att följa grundskolans läroplan och kursplaner eller inte kan uppnå grundskolans betygskriterier. Resursskolan är till för elever som anses kunna uppnå grundskolans betygskriterier med hjälp av stöd men vars behov av särskilda stödinsatser inte kan tillgodoses inom den ordinarie grundskolan.

Anpassad grundskola

En särskild undervisningsgrupp skiljer sig från resursskolan i flera avseenden. En resursskola är en egen skolenhet medan en särskild undervisningsgrupp består av en grupp av elever som behöver särskilt stöd i sin undervisning.

En särskild undervisningsgrupp kan ha undervisning i andra lokaler och med annan personal än i elevernas ordinarie skola. Eleverna tillhör dock fortfarande sin ordinarie skola, men får inte sin undervisning i det ordinarie klassrummet.

Om en elev undervisas i en särskild undervisningsgrupp behåller eleven alltså sin skolplacering medan skolgång i en resursskola innebär att eleven placeras vid en annan skolenhet.

Särskilt stöd

Resursskolan ska bedrivas utifrån samma styrdokument som grundskolan. Det gäller till exempel grundskolans läroplan, skollagen samt kommunala styrdokument såsom rutiner, riktlinjer, delegationsordning och policydokument.