Godkänd årsredovisning: några ärenden från kommunfullmäktige

Ordförandes klubba på bord med anteckningsbok och dator.

Kommunfullmäktige antog Hudiksvalls kommuns årsredovisning. Det lyftes också en rad frågor kopplade till förslaget att avveckla Rosenborgs vård- och omsorgsboende.

Måndagen den 29 april höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av ärendena som togs upp under mötet.

Drivknutens pop-up-verksamhet

Drivknuten, fritidsgården för motorintresserade ungdomar, lades ner i sin ursprungliga form 2023. Istället omvandlades den till pop-up-verksamhet för att nå ut till fler ungdomar runt om i kommunen. Under kommunfullmäktige besvarades frågan om hur fritidsgårdarna lyckats möta upp den motorintresserade delen av kommunens ungdomar.

Godkänd årsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för Hudiksvalls kommun 2023. Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 86 miljoner kronor och ett positivt balanskravsresultat på 17,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter och statsbidrag än vad som hade prognostiserats. Verksamheternas driftskostnader har påverkats av inflationen och oron i världen. Demografin, där andelen äldre i befolkningen blir allt fler, innebär ett ökat åtagande för kommunen inom främst äldreomsorgen, men även förskola och skola påverkas av den demografiska förändringen. Kommunen har också genomfört stora investeringar inom bland annat äldreboenden, förskolor och utbyggnad av bredband.

Läs mer om resultatet och beslutet att använda resultatutjämningsreserven för merkostnader för pensionskostnader i nämnderna 2024:

Bättre resultat än väntat tack vare skatteintäkter och statsbidrag

Frågor om Rosenborg

Under sammanträdet lyftes en rad frågor, från både allmänheten och via en interpellation, kopplade till Rosenborgs vård- och omsorgsboende med anledning av förslaget om avveckling.

Interpellationer

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till kommunalråden, om bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Sändning från kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunfullmäktiges protokoll