Avgift för tillsyn inom strandnära område

.

Från och med maj 2024 tar byggnadsnämnden ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende där överträdelse inom strandskyddat område har skett enligt miljöbalken. Detta sker genom timdebitering.

Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsynsansvar över att bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken följs. Myndigheten är skyldig att utreda eventuella misstänkta överträdelser mot miljöbalkens bestämmelser, enligt 26 kap.1 § Miljöbalken (1998:808) (MB)

Avgift för miljöbalkstillsyn

Kommunen har rätt att ta ut en handläggningsavgift för prövning och tillsyn av strandskyddet enligt M. Avgiften bestäms av en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Mer information om taxan och gällande bestämmelser finns på kommunens hemsida.

Vad kostar det?

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra handläggare bedriver tillsyn på plats, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis utreda, begära in olika handlingar och kompletteringar.

Från den 1 januari 2024 är taxan för miljöbalkstillsyn är 1240 kr/timme enligt kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer in strandskydd:

Strandskydd