Strandskydd

Närbild på en sandstrand

Om du ska genomföra en åtgärd inom ett strandskyddsområde krävs det en dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att kunna ansöka om dispens från strandskyddet måste du ange särskilda skäl.

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1950-talet och bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, öar, sjöar och vattendrag, som mindre bäckar och dammar.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv, såväl på land som i vatten.

Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om Strandskydd:

Strandskydd (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om Strandskyddsdispens:

Strandskyddsdispens (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddszonen

Strandskyddzonen omfattar både land, vatten och miljön under vattnet.  Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men på vissa platser kan det vara utökat upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet.

En bild som illustrerar strandskyddszonen. Informationen är densamma som framgår i löpande text.

Bild från Boverket - Illustration av: Ulrika Åkerlund/Boverket

.Utsikt över dellensjöarna. Flera granträd i närbild.

Vid Dellensjöarna gäller utökat strandskydd om 200 meter inåt land och ut i vattnet.

På platser där strandskydd råder får du inte:

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att utan strandskyddsdispens.

 • Bygga nya byggnader –till exempel som hus, förråd, friggebod, husbåt och bastu och liknande
 • Flytta eller ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder –till exempel som att göra om ett förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende eller göra tillbyggnader
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten -som att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter. Detta gäller även på din egen fastighet
 • Gräva eller förbereda byggnationer på land eller i vatten –till exempel som att gräva, fälla träd, schakta, bygga väg eller förbereda för byggnation.
 • Uppföra eller placera anläggningar eller anordningar i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten – som att till exempel bygga växthus, brygga, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter -som att till exempel bygga pir, göra utfyllnad, utföra muddring, klippa vass eller fälla träd.

Möjlighet till dispens och undantag

Det går att ansöka om dispens från strandskyddreglerna. Trots att det normalt är förbjudet att bygga eller ändra så kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad strandskyddsdispens. I miljöbalken finns sex godtagbara skäl för att få dispens:

 • Platsen har redan tagits i anspråk
 • Området är väl avskilt från strandlinjen av till exempel en väg
 • Anläggning som måste ligga vid vattnet
 • Utvidga pågående verksamhet
 • Tillgodose ett angeläget allmänt intresse
 • Tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) finns det ytterligare två särskilda skäl för att få dispens:

 • ​Åtgärden bidrar långsiktigt till utveckling av landsbygden
 • Uppföra enstaka en- eller två bostadshus i anslutning till befintligt bostadshus

Ansök om strandskyddsdispens

För att söka strandskyddsdispens måste du skicka in följande handlingar:

 • Ansökan om strandskyddsdispens (1 ex)
 • Situationsplan i skala 1:1000 alternativt 1:500 (1 ex)

Beslut om strandskyddsdispens tas av kommunens byggnadsnämnd och skickas sedan till länsstyrelsen för prövning.

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.

Fler lagar och bestämmelser att ha koll på om du vill göra åtgärder inom strandskyddat område.

För att utföra åtgärder som omfattas av dispens kan du även behöva söka andra tillstånd.

Bygglov och dispens – två olika saker

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått bygglov så behöver du en dispens från strandskyddet också. När bygglov inte krävs, så kan du ändå behöva en dispens från strandskyddet. Detta gäller även bygganmälan, du kan ändå behöva en dispens från strandskyddet

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan åtgärd i vattnet? Vattenverksamhet är åtgärder som på något sätt påverkar vattenområden. Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om anmälan om vattenverksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Om det finns servitut för till exempel en brygga på en fastighet så innebär det inte att det finns de tillstånd som krävs för att få ha en brygganläggning på aktuell plats enligt miljöbalken. Även om det finns ett servitut så behöver du alltså en dispens från strandskydd.

Försäljning av fastighet inom strandskyddat område

Om en säljare utan dispens har uppfört en anläggning inom strandskyddat område, vilket i sig är en brottslig handling, och sedan överlåter fastigheten kan köparen bli ansvarig för den tidigare ägarens överträdelse. Ingen preskriptionstid finns gällande överträdelser mot strandskyddet. Det innebär att köparen kan behöva riva en 30 år gammal byggnad eller brygga om den uppmärksammas av kommunen.

Tillsyn av strandskyddsbestämmelserna

Tillsyn är viktigt för att lagen ska bli lika för alla. Kommunen och länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Byggnadsnämnden är ansvarig myndighet för tillsynen av att strandskyddet efterlevs i Hudiksvalls kommun.

Så går en utredning till

När kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd startas en utredning. Kommunen kontaktar då den som brutit mot reglerna. Man har alltid möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det.

Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse, det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar sitt beslut. Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite.

Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden.

Skyldighet att anmäla till Åklagarmyndigheten

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att möjligen vara straffbart. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Kommunen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Avgift för tillsyn inom strandnära område

Från och med maj 2024 tar byggnadsnämnden ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende där överträdelse inom strandskyddat område har skett enligt miljöbalken. Detta sker genom timdebitering.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsynsansvar över att bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken följs. Myndigheten är skyldig att utreda eventuella misstänkta överträdelser mot miljöbalkens bestämmelser, enligt 26 kap.1 § Miljöbalken (1998:808) (MB)

Avgift för miljöbalkstillsyn

Kommunen har rätt att ta ut en handläggningsavgift för prövning och tillsyn av strandskyddet enligt miljöbalken. Avgiften bestäms av en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Här hittar du mer information om taxan och gällande bestämmelser:

Taxor och avgifter inom plan och bygglov

Vad kostar det?

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra handläggare bedriver tillsyn på plats, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis utreda, begära in olika handlingar och kompletteringar.

Från den 1 januari 2024 är taxan för miljöbalkstillsyn 1240 kr/timme enligt kommunfullmäktiges beslut.