Strandskydd

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadana ut i hela Sverige. Bestämmelsen gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Inom Hudiksvalls kommun är zonen på vissa sträckor vid havet utökad till 300 meter och 200 meter vid Dellensjöarna i respektive riktningar.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
 • Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få ge dispens från strandskyddet, eller ta bort det. Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.

När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt. I lagen miljöbalken 7 kap 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens:

 • Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  Exempel: Inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.
 • Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 • Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.

Undantag från kravet på strandskyddsdispens

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet.
Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen, och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, kräver alltså dispens från strandskyddet.