Uppföljning av ekonomin: 3 ärenden från kommunstyrelsen

kommunentrén Guldsmeden

Ledamöterna i kommunstyrelsen fick återrapportering inom olika områden. Bland annat redovisades arbetet med förstärkta insatser för att ge stöd inför arbete och studier.

Tisdagen den 7 maj höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena under mötet.

Stöd inför arbete och studier

En satsning 2023 gjorde att fler personer än tidigare deltog i utvecklingsanställningar och förberedande yrkesutbildningar. Efter dessa insatser kunde några gå vidare till arbete och studier. Under tisdagen fick kommunstyrelsen en rapport av resultaten i projektet som sker i samarbete mellan de kommunala verksamheterna Arbetsliv och försörjning och vuxenutbildningen tillsammans med Arbetsförmedlingen. Ett förväntat resultat är att behovet av försörjningsstöd ska minska när fler klarar sin egen försörjning. Förutom att det gynnar individen är det bra för samhället, bland annat genom att tillgodose den kompetens som behövs på arbetsmarknaden och genom ökade skatteintäkter.

Uppföljning av kommunens ekonomi

Kostnaderna för kommunernas nämnder var 36,7 miljoner högre än budgeterat för perioden januari-april i år. Det visar en uppföljning av ekonomin, som redovisades för kommunstyrelsen. Störst avvikelser fanns inom tekniska nämnden och social- och omsorgsnämnden, bland annat med anledning av höga kostnader för snöröjning, tomma lokaler, personal och försörjningsstöd. Samtidigt var skatteintäkter och statsbidrag högre än beräknat, vilket gör att det totalt blev ett plusresultat på 14,6 miljoner kronor för januari-april.

Åtgärder för att förebygga självmord

För ett år sedan antog kommunstyrelsen den nuvarande handlingsplanen för suicidprevention. Nu har kommunstyrelsen beslutat att godkänna återrapporteringen om hur olika verksamheter arbetar med åtgärder inom området. Prioriteringar i handlingsplanen för suicidprevention är utbildningsinsatser riktade till många medborgare, utbildningsinsatser som kombineras med insatsen alkoholtillsyn, barn och ungdomar, insatser till äldre personer och särskilt ofrivilligt ensamma.
En kommande handlingsplan för mänskliga rättigheter, social hållbarhet och brottsförebyggande kommer framöver att ersätta kommunens handlingsplaner för suicid, droger, våld och förtryck i nära relationer samt våldsbejakande extremism.

Studiebesök på nybyggnation

Under eftermiddagen gjorde ledamöterna ett studiebesök på boendet Skyttegillet som är på väg att färdigställas.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.Kommunstyrelsens protokoll

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.Kommunstyrelsen