Individuella program

Genom träning i socialt samspel och med verkligheten som lärobok ger vi dig erfarenheter som förbereder för vuxenlivet. Vi finns på Bromangymnasiet i moderna lokaler med ny teknik.

På individuella programmet kommer du att erbjudas en innehållsrik, varierande och intresseväckande undervisning där verkligheten och närmiljön är den viktigaste läroboken. Undervisningen utgår alltid från dina behov och förutsättningar. Grunden är struktur och tydlighet.

Kommunikation i olika former står i centrum - att förstå och göra sig förstådd. Undervisningen lägger stor vikt vid att du får uppleva med alla dina sinnen. Utifrån dina behov och förutsättningar görs en individuell studieplan. Den individuella studieplanen bygger på dina färdigheter, intressen och dina anhörigas prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan hem, skola, fritid och boende.

Ämnesområden

Inom individuella programmet läser du sex ämnesområden:

Estetisk verksamhet

Estetisk verksamhet utvecklar din förmåga att uttrycka dig med olika material och former, vilket ger upplevelser som berör och berikar ditt vuxenliv.

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap utvecklar din förmåga att så självständigt som möjligt klara din personliga hygien och egna måltider, utvecklar din förmåga att ta initiativ, planera och genomföra vardagliga sysslor.

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa utvecklar din motorik, kroppsuppfattning, kondition och styrka. Du lär dig också mer om hälso-, hygien- och matvanor.

Individ och samhälle

Individ och Samhälle ger dig kunskaper om omvärlden och ger dig förutsättningar att utvecklas till en självständig person som kan vara delaktig i samhället.

Natur och miljö

Natur och miljö ger dig kunskaper om människokroppen, växter, djur och natur.

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation ger dig redskap för att förstå och tolka omvärlden, utvecklar din förmåga att kommunicera med hjälp av olika språkliga redskap och hjälpmedel.