Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ska du installera en ny eldstad eller rökkanal?

Bostadshus där lampor är tända inne. I förgrunden syns ett träd.

Ska du installera en ny eldstad eller rökkanal behöver du anmäla det till Byggnadsnämnden, samt få ett startbesked innan installationen görs. Det gäller också om du väsentligt ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:

  • ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
  • annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Tänk på att en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Andra åtgärder som normalt är anmälningspliktiga är till exempel:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Så anmäler du

Du anmäler till Byggnadsnämnden via vår e-tjänst. Här kan du läsa mer och anmäla:

Installation av eldstad eller rökkanal

Hur länge sedan var det din skorsten provtrycktes?

Tänk på att sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Här kan du läsa mer om råd för att elda på rätt sätt i eldstad:

Sotning och brandskyddskontroll

Råd för att elda på rätt sätt i eldstad

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Eftersträva en snabb uppstart.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klar och livlig låga.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.