Anställ med stöd

Har ditt företag ett behov av att anställa och en vilja att bli mer inkluderande? Har du svårigheter att hitta rätt kompetens och vill tänka nytt i rekryteringen? Jobbcentrum kan vara ett första steg till positiv förändring för ditt företag.

Jobbcentrum erbjuder stöd och coachning till personer med behov av försörjningsstöd och som står utanför arbetsmarknaden eller har annan problematik som bidrar till ett utanförskap och svårigheter till inträde på arbetsmarknaden. Vi arbetar med bland annat arbetsträning, praktik och så kallade skapade anställningar för att hjälpa personer vidare till studier eller anställning.

Vi på Jobbcentrum bistår med stöd och matchning för dig och ditt företag vid anställningar med till exempel lönestöd i nära dialog och samarbete med Arbetsförmedlingen.

Alla blir vinnare

För att minska kostnaden för försörjningsstöd för invånare i kommunen behöver vi alla ta ansvar. Vi behöver ta vara på den arbetskraft vi har och hjälpa fler att ta steget in till arbetslivet.

Att anställa med stöd främjar en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling. För den enskilde arbetstagaren innebär ett arbete nytt hopp om framtiden och en väg ut från fysisk, psykisk eller social ohälsa. Vi vinner alla på ökade skatteintäkter och att fler barn i vår kommun får se sin förälder gå till jobbet.

Vinster för dig och ditt företag

Att anställa någon som står utanför arbetsmarknaden bidrar inte enbart till vinster för individen och samhället, utan även för ditt företag. Här är några exempel:

Som arbetsgivare kan du få bidrag för den anställdes lön. Bidraget bestäms utifrån vilket lönestöd den anställde har. Vi på Jobbcentrum matchar rätt person med rätt lönestöd och arbetsgivare.

Väljer du att anställa en person som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du till exempel söka lönestöd för 80 % av arbetstagarens lön upp till 20 000 kronor via introduktionsjobb. Det för att introducera personen och låta denne utvecklas och formas i ditt företag.

Andra lönestöd som kan vara aktuella är till exempel Nystartsjobb och Lönebidrag för utveckling i anställning.

Genom att inkludera personer med olika erfarenheter och perspektiv på arbetsplatsen kan du öka produktiviteten och kreativiteten i företaget.

Många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har tidigare erfarenheter och kompetenser som de kan bidra med till ditt företag. De kan vara ovärderliga tillgångar på sikt.

Att arbeta aktivt med arbetsuppgiftsförskjutning, vilket till exempel kan innebära att arbetsuppgifter som kräver mer eller mindre kompetens kan fördelas mellan de anställa på ett mer effektivt sätt, kan också vara vägen till framgång. Rätt person på rätt plats!

Vid rekryteringsbehov kan du alltid ringa Jobbcentrum för att se om vi har någon arbetstagare som matchar det du söker. Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person och lönestöd med rätt företag. Vi erbjuder rådgivning och uppföljning så länge som det önskas.

Våra arbetssökande på Jobbcentrum har en tydlig utvecklingsplan som vi följer upp tillsammans med personen. Vårt arbetssätt innebär att vi är nära personen, stöttar och vägleder för att nå de mål som är satta för framtiden. Det innebär också att vi kan agera som viktig och ärlig referens för personen när ditt företag anställer via jobbcentrum.

Vinster för samhället

Anställer du någon som står långt från arbetsmarknaden bidrar du till bland anna följande samhällsvinster:

  • Minskad arbetslöshet: Genom att ge personer som tidigare hade svårt att hitta jobb möjligheten att arbeta bidrar du till att minska arbetslösheten, vilket såklart är positivt för samhället som helhet.
  • Ekonomisk självständighet: Anställning ger en person ekonomisk självständighet och minskar dennes behov av offentliga stödprogram. Det minskar samhällets ekonomiska börda och ökar skatteintäkterna.
  • Minskad social utslagning: Arbete är en viktig faktor för att minska social utslagning och öka inkluderingen. Genom att erbjuda arbete till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bidrar du till att skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle.
  • Bättre hälsa och välmående: Anställning har en positiv inverkan på den fysiska och mentala hälsan hos de anställda. Genom att ge människor arbete kan samhället förbättra den allmänna hälsostatusen.
  • Minskad kriminalitet: Arbete ger en meningsfull sysselsättning och kan minska risken för att personer hamnar i kriminalitet. Detta leder till en tryggare samhälle för alla.

Hör av dig!

Vill du att vi besöker ditt företag eller önskar du en första kontakt? Hör av dig till Jobbcentrum!