Vägledning för idéburet offentligt partnerskap, IOP

Under 2016 tog Hudiksvalls ansvariga kommunalråd för folkhälsofrågor initiativ till en kunskapsfördjupning och dialog kring samarbete och samarbetsformen IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Målgruppen var föreningslivet samt kommunala tjänstemän, chefer och förtroendevalda. Nedanstående sammanfattning är ett led i arbetet med att fördjupa förståelsen för samarbetsformen inom den kommunala förvaltningen.

Ibland finns behov av en samarbetsform mellan offentlig sektor och föreningslivet utöver bidrag och upphandling av tjänster. Då det finns en långsiktighet i engagemanget och förutsättningar för dialog ”i ögonhöjd”, d.v.s. ett ömsesidigt behov och gemensamt mål där ingen står över den andre är exempel på tillfällen då IOP kan vara ett alternativ.

Ett partnerskap kan innebära förenkling och tydliggörande i långsiktiga relationer i förhållande till bidrag eller upphandling. Det säkrar och tryggar den långsiktiga verksamheten för båda parter. Partnerskapet kräver tid från båda parter men tid och kraft som går till att formulera kriterier, ansökningar mm kan istället ägnas åt dialog om hur verksamheten ska utformas och utvecklas. Partnerskapet och dialogen leder också till att parterna gemensamt äger och utvecklar frågan, det blir ”vi” i stället för ”vi och de”. En positiv effekt av samarbetet blir att demokratin stärks. Föreningar kan ibland driva vissa verksamheter med mervärden eller till lägre kostnader än kommunal förvaltning. Inom många av kommunens verksamhetsområden finns ingen marknadskraft och det är inte heller önskvärt för kommunen att driva fram en marknad. Då kan IOP vara motiverat i stället för upphandling.

Kommunen kan sluta IOP med Idéburna organisationer, d.v.s. som inte är vinstdrivande. Wikipedia skriver om idéburna organisationer:

” Idéburen organisation är ett begrepp som har börjat användas mer systematiskt i och med den dialogprocess som den svenska regeringen och de socialt inriktade idéburna organisationerna varit inbegripna i sedan den 6 september 2007. Det var då regeringen fattade beslut om att inleda processen[1]
Begreppet kan ses som ett försök att skapa ett sammanhang för organisationer med olika associationsform som; ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, och som delar ett antal grundläggande karaktäristika:

Den idéburna organisationen kännetecknas av följande:

 • De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé
 • De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster
 • De gynnar allmän- eller medlemsintresset
 • De är inte en del av stat/kommuner”

Ett idéburet – offentligt partnerskap kan ingås när:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen eller växer fram som ett resultat av en dialog mellan parterna.
 • Verksamheten är ett led i, eller ett komplement till, att förverkliga den kommunala verksamhetens mål och vision.
 • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
 • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
 • Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
 • Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.
 • Verksamheten avses att drivas under längre tid, men det kan också vara tidsbegränsat.
 • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället

Partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken verksamhet som ska bedrivas av den idéburna organisationen, med vilka mål och inom vilka ramar samt hur kommunen stödjer med någon form av resurser. Denna överenskommelse ska nedtecknas i ett avtal, se förslag till innehåll nedan. Avtalet ska formuleras så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd och oenighet.

Då frågan om partnerskap kommer upp inom Hudiksvalls Kommun bör ovanstående punkter värderas och avvägningen dokumenteras. Är IOP rätt form för samarbetet eller är en annan typ av avtal lämpligare?

Då det gäller att bedöma om det finns en konkurrenssituation att vårda, prova gärna möjligheterna och dokumentera dem samt för ett resonemang i avtalet kring en möjlig konkurrenssituation.

Avtalspart inom Hudiksvalls kommun preciseras gärna till förvaltning. Om det är flera avtalsparter ska samtliga skriva under.

Vid formulering av avtal bör dialog föras med kommunens juridiska och ekonomiska funktioner. Ta gärna del av andras erfarenheter i kommunen. Kontaktperson är strateg för social hållbarhet.

Avtal, förslag på innehåll

 • Bakgrund
 • Parter
 • Syftet med partnerskapet och verksamheterna
 • Eventuella avgränsningar
 • Allmän information om verksamheten
 • Värdegrund för partnerskapet
 • Målgrupp för verksamheten
 • Partnerskapets uppdrag och samverkan (exempel nedan, välj det som är aktuellt)
  • Verksamhetens innehåll
  • Utbildning
  • Kunskapsöverföring
  • Tillämpning av kommunens policys
  • Uppföljning och samverkan mellan parterna
  • Samverkan med andra aktörer
 • Ekonomi
  • Villkor och fakturering, ersättningens justering
  • Försäkringar
 • Tidsramar
  • Tidpunkt för uppdatering/revidering
 • Grundförutsättningar för överenskommelsen
  • Att följa lagar och föreskrifter som är rådande inom respektive verksamhetsområde
 • Uppsägning och skäl för omförhandling av grunderna i överenskommelsen
 • Intyg om att just denna verksamhet inte är finansierad på annat sätt av offentliga medel
 • Kontaktpersoner, ombud
 • Ort, datum, underskrifter