Starta fristående pedagogisk verksamhet

Vill du starta en fristående förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste du först få ett godkännande. Verksamheten behöver uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska du servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Vill du starta en fristående grundskola eller gymnasieskola gör du din ansökan om tillstånd hos Skolinspektionen

Tillstånd (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

För att få driva fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka och få ett godkännande av oss på Hudiksvalls kommun. Ansökningstid är två gånger per år:

 • senast 1 februari för start under perioden augusti-december
 • senast 1 september för start under perioden januari-juni

För att få starta fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg krävs att du har förutsättningar att följa de lagar, föreskrifter och regler som finns.

Du ansöker via följande e-tjänster:

Uppgifter från andra myndigheter

Vid ägar- och ledningsprövning och vid bedömning av ekonomiska förutsättningar hämtar vi in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Krav för att få tillstånd att starta en verksamhet

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ. För att du ska bli godkänd som huvudman måste du:

 • ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
 • ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten
 • ha förutsättningar att i övrigt följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
 • bedömas som lämplig

Du som sökande ska visa att du har insikt i de föreskrifter som gäller för utbildningen. Kravet på insikt innebär att du ska ha kunskap om lagstiftning och andra föreskrifter som reglerar den verksamhet som ansökan avser. Exempel är kunskap om skolförfattningar samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens associationsform.

Bedömningen av insikt görs samlat för hela den berörda personkretsen. Insikt kan nås genom erfarenhet eller på annat sätt exempelvis genom utbildning.

Av ansökan ska framgå hur du tänkt skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och förverkliga den utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande.

Personerna som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Vi begär in belastningsregister från polismyndigheten och vi begär information från kronofogdemyndigheten.

Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda.

Skärpta krav för pedagogisk omsorg

Enligt de skärpta kraven i skollagen måste enskilda huvudmän få ett godkännande från kommunen för att bedriva pedagogisk omsorg. Dessutom måste samtliga personer över 15 år som är folkbokförda på adressen där verksamheten ska bedrivas visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Skräpningarna innebär också tydligare kvalitetskrav. Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande och förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen måste ge särskilt stöd till barn som behöver sådant stöd i sin utveckling samt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.

Fler tillstånd för att starta verksamheten

Det kan finnas andra tillstånd som krävs för att du ska få bedriva verksamheten:

Oavsett om du ska bygga nytt eller tar över en befintlig lokal så behöver du som ny ägare alltid kontrollera att det finns rätt bygglov för den verksamhet du vill bedriva och rätt verksamhetsklass på brandskyddet.

Kontakta kommunens bygglovshandläggare för mer information:

Bygglov

För att godkännas som huvudman krävs att förskolan eller fritidshemmet har ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Anmälan ska ske senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Anmälan kan ske efter att du fått din ansökan om fristående förskola eller fritidshem godkänd av Lärandenämnden. Skicka in kopia på anmälan och beslut till Lärandeförvaltningen.

Ska du hantera livsmedel och till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan anmäla om livsmedelsanläggning till Norrhälsinge miljökontor. Läs mer:

Livsmedelshantering

Vilka styrdokument måste jag förhålla mig till?

Din verksamhet ska bedrivas enligt de styrdokument som gäller för verksamheten, skollagen, läroplan för förskolan, allmänna råd för förskola och fritidshem, socialtjänstlagen och diskrimineringslagen.

Verksamheten ska följa de regler som gäller för förskole- och fritidsverksamhet i Hudiksvalls kommun.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Pedagogisk omsorg har ingen egen läroplan. Förskolans läroplan ska vara vägledande för all pedagogisk omsorg.

Handläggning och beslut

När ansökan och samtliga handlingar inkommit kommer Lärandeförvaltningen hantera ärendet.

Handläggningen av ansökan sker i flera steg:

 1. kontroll att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare
 2. ägar-och ledningsprövning
 3. bedömning av innehållet i ansökan, eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter
 4. intervju med sökanden

Det är lärandenämnden som beslutar om ansökan av fristående förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg ska godkännas eller inte. Innan beslutet tas gör en tjänsteman från kommunen ett besök där bland annat lokaler ses över.

Kan jag överklaga beslutet?

Ja, lärandenämndens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.

Anmäl ledningsförändringar

Du som fått godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg i Hudiksvalls kommun måste anmäla om det sker förändringar i ägar- och ledningskretsen. Här hittar du mer information:

Ändring av ägare och ledning på fristående pedagogisk verksamhet

Frågor och svar om fristående verksamhet

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan och fritidshemmet. Pedagogisk omsorg kan vara till exempel familjedaghem eller dagbarnvårdare som tar hand om barn i sitt eget hem.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg (skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Pedagogisk omsorg (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Ja. Lärandenämnden är tillsynsansvarig för all förskoleverksamhet och viss fritidsverksamhet i Hudiksvalls kommun.

Tillsyn görs regelbundet av lärandeförvaltningen.

Ja, om det vid vår tillsyn framkommer att din verksamhet inte uppfyller de krav som ställs utifrån lagstiftningen och våra krav kan lärandenämnden återkalla ditt godkännande.

Om du vill avsluta din verksamhet ska du skriftligt meddela begäran om avslut till lärandenämnden minst sex månader innan verksamheten upphör.

Du måste också skriftligen meddela vårdnadshavare senast 3-4 månader i förväg.

Bidrag ges i form av ett grundbelopp, enligt vårt resursfördelningssystem. Grundbeloppet avser kostnader för:

 • omsorg och pedagogisk verksamhet,
 • pedagogiskt material och utrustning,
 • måltider,
 • administration,
 • mervärdesskatt, och
 • lokalkostnader.

I vissa fall kan även tilläggsbelopp ges. Läs mer:

Tilläggsbelopp för fristående enheter