Bygglov

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. På den här sidan finns kortfattad information om bygglovsprocessens olika delar.

Sommaruppehåll v 28–31

De bokningsbara rådgivningstiderna för att träffa bygglovshandläggare har fyra veckors uppehåll i sommar. Under veckorna 28, 29, 30 och 31 får du vända dig till Servicecenter med ditt ärende till plan- och bygglovskontoret.

Är du i behov av att träffa en handläggare under dessa veckor där frågan inte kan vänta till vecka 32, hör av er till servicecenter så vidarebefordrar de frågan vidare till en handläggare som tittar på frågan och i mån av tid bokar in ett möte.

Plan- och bygglagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Vilka regler du behöver känna till och följa beror på vad du vill bygga eller ändra.

Läs mer om Plan- och bygglagen på Boverkets webbplats:

Om Boverkets regler för byggande (boverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov krävs i normala fall om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller väsentligt ändra en byggnads användningssätt. Du kan även behöva ansöka om lov för att flytta en byggnad, göra ändringar av husets fasad eller takmaterial, glasa in ett uterum, sätta upp ett plank eller bygga en carport. Skyltar och ljusanordningar kräver också bygglov.

Innan du startar e-tjänsten för att skicka in din ansökan eller fyller i en blankett, ta reda på vilken typ av ansökan du behöver göra samt vilka handlingar som ska skickas med din ansökan. Mer info hittar du under "Vilket underlag behövs till din ansökan?" längre ner på sidan.

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ. Här kan du hämta ansökningsblanketter:

Blanketter för bygglov och bygganmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Bygganmälan

En bygglovsansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden. Det ska framgå vilken fastighet det gäller, vem som är byggherre och vem som är fastighetsägare, samt vilken åtgärd som ska utföras. Till vissa byggprojekt behöver ni också en kontrollansvarig och då ska ni även skicka in en anmälan om kontrollansvarig med ansökan som ska vara underskriven av er kontrollansvarige.

Så skickar du in ansökan

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst.

Ansökan med bifogade handlingar kan också skickas via e-post eller vanlig post till byggnadsnämnden. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Du kan också lämna din ansökan på kommunens servicecenter på Trädgårdsgatan 4.

Innan du startar E-tjänsten för att skicka in din ansökan eller fyller i en blankett, ta reda på vilken typ av ansökan du behöver göra samt vilka handlingar som ska skickas med din ansökan.

När vi tagit emot din ansökan registrerar vi den och skickar i samband med det ett mottagningsbevis till dig.

Här kan du hämta ansökningsblanketter:

Blanketter för bygglov och bygganmälan

Komplettering

Om din ansökan behöver kompletteras med något kommer ett föreläggande om komplettering skickas till dig, där kan du läsa vad du behöver komplettera din ansökan med.

För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt, var noga med att fylla i ansökan korrekt och bifoga alla ritningar och handlingar som behövs till din ansökan. Då slipper du komplettera. Är du osäker på vilka handlingar som ska skickas med eller vilka krav vi ställer på ritningarna? Läs mer under "Vilket underlag behövs till din ansökan?" längre ner på sidan, eller kontakta oss för mer information.

En ansökan om bygglov ska innehålla:

  • Ansökan via e-tjänsten eller ansökningsblankett, ifylld och signerad.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100 med huvudmått, skalstock väderstreck och marklinjer redovisade.
  • Situationsplan med åtgärden skalenligt inritad och med redovisade mått till fastighetsgränser i minst två punkter.
  • Förslag till kontrollplan
  • Nybyggnadskarta *
  • Anmälan om kontrollansvarig, anmälan ska vara signerad.**

* Vid nybyggnationer på obebyggd tomt krävs nybyggnadskarta samt vid större tillbyggnader inom detaljplanelagt område kan en nybyggnadskarta krävas. Även vid andra åtgärder kan nybyggnadskarta krävas.

** En kontrollansvarig krävs inte alltid, se förklaring nedan på när det behövs.

Ritningar

Plan-, fasad- och sektionsritningar ska vara fackmannamässigt utförda och i skala 1:100. Det spelar ingen roll om de är hand- eller datorritade. Det viktiga är att de är tydliga, i skala och måttsatta.

Planritning

Planritningen ska visa byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning i skala 1:100. På planritningen ska dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera redovisas. Varje våningsplan ska redovisas separat.

Måtten på planritningen ska anges med minst två decimaler. Byggnadens area ska vara lätta att beräkna. Vid nybyggnad ska hela entréplanet vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för sittgrupp och sovplats. Planritningen ska vara möblerad för att man ska se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet. Mer information om tillgänglighet finns i Boverkets byggregler.

Situationsplan

En situationsplan utförs lämpligen i skala 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska redovisa en byggnads placering på fastigheten och ge en tydligare bild av hur det ser ut på platsen. Avståndet från tänkta byggnader ska anges från byggnaden till minst två olika fastighetsgränser på situationsplanen. Om det finns andra byggnader inom 8 meter ska avstånd till dom också anges.

Skriva ut en situationsplan

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnationer och större tillbyggnader inom detaljplanelagt område kan en nybyggnadskarta krävas. Vid nybyggnation på tidigare obebyggd tomt krävs i princip alltid en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Du beställer din nybyggnadskarta av Tekniska förvaltningen. Läs mer och beställa en nybyggnadskarta:

Läs mer och beställ en nybyggnadskarta

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas i alla ärenden. Av kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen och vad kontrollen ska göras mot.

Kontrollplanen ska vara anpassad efter ärendets art och svårighetsgrad. Är ärendet enkelt, blir kontrollplanen enkel. Kontroll bör ske av riskfyllda och viktiga arbets- och utförandemoment, som till exempel kontroll att grundläggning, fuktskydd, dränering och bärande stomme blir utförd på ett tekniskt riktigt sätt.

Det är byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan blir upprättad. Vid mer omfattande ärenden, där det krävs en kontrollansvarig, ska denne hjälpa byggherren att ta fram en lämpligt utformad kontrollplan.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig kan komma att krävas, om åtgärden inte omfattar mindre byggnader, till exempel små förråd, enkla garage och carports och mindre tillbyggnader. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Du som byggherre anmäler din kontrollansvarige i samband med ansökan om lov. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett lämpligt förslag till kontrollplan och att Boverkets byggregler, andra bestämmelser och eventuella villkor i beviljat bygglov följs. Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid kommunens arbetsplatsbesök.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, bör du ta kontakt med kommunens plan- och bygglovskontor.

Här hittar du taxetabeller för bygglov, bygganmälan, planavgift, planbesked och liknande:

Taxor plan- och bygglov

Det finns saker att ta hänsyn till beroende på vilket område det är. Det kan finnas en detaljplan eller en områdesbestämmelse för ditt område. En del av dessa går att läsa på sidan om detaljplaner. Då alla detaljplaner tyvärr inte finns digitala ännu kan du med fördel vända dig till plan- och bygglovskontoret om du har frågor kring vad som gäller för ditt hus.

Här kan du läsa mer om detaljplaner:Detaljplaner

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadana ut i hela Sverige. Bestämmelsen gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Läs mer om strandskydd:

Strandskydd

Ska du bygga nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens.

Strandskydd

Ja, du kan beställa ritningar som finns i vårt arkiv från oss på plan- och bygglovskontoret. Observera att detta är ritningar som lämnats in till oss för tidigare åtgärder, det kan innebära att de inte alltid är uppdaterade för ditt hus, håller modern ritningsstandard eller är relevanta för just den åtgärd du behöver dem för.

Om ritningar inte finns i vårt arkiv kan du rita själv eller anlita någon för att upprätta dina ritningar. Vi erbjuder exempel på vilken standard en ritning minst bör hålla för att kunna gälla som bygglovshandling.

Exempelritningar

Enligt plan- och bygglagen ska ett beslut om lov eller förhandsbesked meddelas inom 10 veckor från det att ansökan kom in. Handläggningstiden räknas från det datum då ärendet är komplett. Om något saknas i din ansökan kommer du få ett föreläggande om komplettering. Där framgår det vad som ska kompletteras till din ansökan

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att:

  • skicka in alla handlingar och uppgifter som krävs
  • underteckna din ansökan
  • skicka in tydliga och rätt utförda ritningar
  • skicka in begärda kompletteringar

Om det behövs på grund av handläggning eller utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor.

Du kan behöva fråga dina grannar om du ska utföra en lov- eller anmälanspliktig åtgärd närmare en fastighetsgräns än 4,5 meter. Om ditt hus befinner sig inom detaljplanerat område behöver du nästan alltid fråga om lov för att placera byggnader och byggnadsverk närmare än 4,5 meter från er gemensamma fastighetsgräns. Det är alltid en god ide att förbereda sina grannar på att man tänkt bygga något, särskilt om man tror att det kan påverka deras fastighet.

Då du beviljats bygglov tar byggprocessen vid. I byggprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas innan du får utföra den åtgärd som du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Ett beviljat bygglov innebär inte att du får börja bygga. För att få börja bygga måste du ha ett startbesked.

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov, kallas du till ett tekniskt samråd med någon av våra handläggare. (För enklare ärenden krävs inget tekniskt samråd).

På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och andra handlingar som du lämnat in. Dessutom beslutas om vilka platsbesök plan- och bygglovskontoret ska göra på ditt bygge, samt om du behöver lämna in några ytterligare handlingar inför startbesked.

Startbesked

Du måste ha ett startbesked får att få påbörja byggnationen. I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan, och eventuella villkor.

I de ärenden där ett tekniskt samråd anses obehövligt, utfärdas startbeskedet normalt i samband med bygglovet.

Det är viktigt att du får ett startbesked innan du börjar. Annars tvingas byggnadsnämnden att utdöma en byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Under byggnationen görs arbetsplatsbesök av plan- och bygglovskontoret. Då kontrolleras bygget och hur kontrollplanen sköts. Men det är inte alltid ett arbetsplatsbesök behövs. Det framgår av ditt startbesked om ett arbetsplatsbesök kommer äga rum eller inte.

Slutsamråd

När bygget närmar sig sitt slut, kallar byggherren eller den kontrollansvarige plan- och bygglovskontoret till ett slutsamråd. Slutsamrådet sker normalt på byggarbetsplatsen.

Till slutsamrådet ska kontrollansvarige ha gjort ett utlåtande. Kontrollplanen gås igenom för att se att åtgärder enligt kontrollplanen är gjorda. Vad som framkommit vid slutsamrådet ligger till grund för utfärdande av slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa, så utfärdas ett slutbesked. Vilka handlingar och om slutsamråd krävs för slutbesked framgår av ert startbesked.

Först när du fått slutbeskedet får du ta byggnaden i bruk. Tar du byggnaden i bruk utan slutbesked är byggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Om du utan lov utför något som kräver bygg-, mark - eller rivningslov kallas det olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in eller använda det byggda utan slutbesked.

Vid olovligt byggande kan du få krav på dig att återställa det olovligt byggda eller så kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Avgiften ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften kan tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Vi är tillsynsmyndighet

Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet för strandskydd, hissar och andra motordrivna anordningar samt obligatorisk ventilationskontroll.

Exempelritningar