Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:

  • Vara ett kunskapsstöd inom kommunen gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
  • Tillsammans med sakkunniga inom kommunen kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
  • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
  • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
  • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
  • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd

Dataskyddsombudet tillhör kommunledningsförvaltningen.