Översiktlig planering

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad vi har för mål, vad vi tycker är särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara i kommunen.

Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Översiktsplan 2035 för Hudikvalls kommun

Läs mer om översiktsplanen 2035

Tematiska tillägg

Här hittar du våra tematiska tillägg till översiktsplanen som handlar om en speciell fråga:

Vindkraft - tematiskt tillägg till ÖP 2008