Detaljplaner

En detaljplan visar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får bygga inom planområdet. Detaljplanen är juridiskt bindande och ett eventuellt bygglov prövas mot detaljplanen.

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning/granskning. Här kan du hitta de planer som är gällande, pågående detaljplanarbeten i kommun samt de detaljplaner du kan lämna synpunkter på.

Hur går det till att ta fram en detaljplan?

Detaljplaneprocessen kan starta på olika sätt. Det är exempelvis vanligt att exploatörer eller markägare kontaktar kommunen för att kunna genomföra ett byggprojekt. Det kan också vara kommunen själv som startar ett planarbete för att exempelvis skapa nytt bostadsområde eller verksamhetsområde. Kommunen kan också bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i en detaljplan.

Här kan du läsa mer om processen att ta fram en detaljplan

Detaljplaneprocessen

Planprioritering

Kommunen har genomfört en prioritering av kommande och pågåender detaljplaneupdrag. Planprioriteringen lyfts och behandlas i kommunstyrelsens planutskott och byggnadsnämnden kontinuerligt. I dessa politiska forum sker en prioritering av aktuella uppdrag. I planprioriteringen kan du läsa om de planer som fått ett positivt planbesked.

Här hittar du den senaste beslutade prioriteringen: