Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. Kommunens bedömning om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

Västra hamnen i Hudiksvall från ett fågelperspektiv

Syftet med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra omvandling och utveckling av hamnområdet till en stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder, kontor, verksamheter, service, förskola, rekreation, handel, idrott och marina. Syftet med stadsutvecklingen är att komplettera och knyta samman området med Hudiksvalls stadskärna med nya offentliga platser av hög kvalitet och med en stärkt koppling till vattnet.

Planprogrammet ska vara vägledande vid framtida detaljplanering. Västra hamnen är ett stort område med många komplexa frågor som behöver utredas och synliggöras tidigt i processen och samlat för hela området. I programarbetet ingår att utreda aspekter såsom trafikstruktur, risk, buller, kulturhistoriska värden, dagvattenhantering, teknisk infrastruktur och miljökonsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Beslutet att anta planprogrammet för Västra hamnen fattades av Kommunfullmäktige 28 mars 2022.

Handlingar