Resultat

Kommunens ekonomi, verksamhet (kvantitet och kvalitet) och åtaganden följs upp löpande under året genom månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.

Månadsrapport

Löpande uppföljning sker månadsvis genom att varje förvaltning lämnar en månadsrapport till sin nämnd. Uppföljningen innehåller månadens resultat och en prognos för förväntat resultat för hela året. Genom månadsrapporten får nämnden signaler om åtgärder måste sättas in för att styra ekonomin och verksamheten i rätt riktning, så att budgeten kan hållas.

Delårsbokslut

En gång per år ska nämnderna lämna en delårsrapport med årsprognos till kommunstyrelsen. I rapporten redovisar nämnden utvecklingen av verksamheten (kvantitet och kvalitet), ekonomin och möjligheten att uppfylla åtagandet. Delårsrapporten omfattar perioden januari-maj.

Varje år upprättas ett delårsbokslut för första halvåret med prognos över utvecklingen till årets slut för hela kommunens verksamhet. Här redovisas det ekonomiska resultatet, hur utgifterna har fördelats och finansierats och den finansiella ställningen (tillgångar och skulder) vid periodens slut. I rapporten ingår även nämndernas berättelser, förslag till eventuella åtgärder samt en rapport från de kommunala företagen (sju aktiebolag och en stiftelse).

Årsbokslut

Efter årets slut gör varje nämnd ett bokslut över det gångna årets verksamhet. Nämndernas bokslut och övergripande fakta om kommunens ekonomi sammanställs sedan till en årsredovisning för hela kommunens verksamhet.