Reglemente

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län.

Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig och Region Gävleborg, nedan kallade parter, har inrättat en gemensam nämnd.

Den gemensamma nämnden tillsätts i Region Gävleborgs och ingår i dess organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna och Region Gävleborg ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Nämndens verksamhet

1 § Nämnden ansvarar för hjälpmedelsverksamheten för dem som omfattas av kommunernas och regionens ansvar

2 § Nämnden ansvarar för

  • Information till allmänheten om den egna verksamheten
  • Reformering av nämndens regelbestånd
  • De personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över

Ekonomisk förvaltning

3 § Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen av lös egendom inom nämndens verksamhetsområde.

Delegering från regionfullmäktige

4 § Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i det av parterna ingångna samverkansavtalet samt detta reglemente.

Budget

6 § Nämnden upprättar efter samråd med de samverkande parterna budget, vilken föreläggs regionfullmäktige för beslut.

Sammansättning

7 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige ska utse en (1) ledamot och lika många ersättare. Vid förfall för en ledamot ska denne ersättas av en ersättare från Region Gävleborg/kommunen som utsett ledamoten.

Ordförande och viceordförande

8 § Regionfullmäktige utser ordförande och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras från regionen och vice ordförande från kommunerna.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i del av sammanträde, fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Mandatperiod

9 § Den första mandatperioden ska börja löpa från den 1 april 2015 till och med december 2018. Därefter ska mandatperioden ska vara fyra år från och med den 1 januari efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Sekreterare och kanslifunktion

10 § Region Gävleborg tillhandahåller sekreterare och kanslifunktion.

Ersättarnas tjänstgöring

11 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från regionen eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Anmälan av förhinder

12 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, samt själv kalla in ersättare.

Kallelse

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträde i god tid före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Sammanträde

14 § Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden och bör hålla minst tre (3) sammanträden/år. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsfattande på distans

15 Nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Rätt till ersättning

16 § Ersättningen utgår enligt respektive kommuns och landstings egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och regionen vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar för ersättningen.

Revision

17 § Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta.

Ansvarsfrihet

18 § Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden.

Reservation

19 § Reservation får anföras av den som deltagit i avgörandet av ärendet och ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om ledamöter vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Justering av protokoll

20 § Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje kommuns anslagstavla.

Delgivning

21 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

22 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.