Pågående detaljplanearbete

Här hittar du alla de detaljplaner som kommunen för närvarande arbetar med samt vilka som är tillgängliga för allmänheten att lämna synpunkter på. Även överklagade detaljplaner hittas här.

I kartan nedan hittar du alla prioriterade detaljplaneprojekt som kommunen arbetar med. I kartan redovisas projektets namn, geografiska lokalisering, syfte samt i vilket planskede detaljplanen står (mer info om planskede nedan). I vissa fall finns även möjlighet att få tillgång till de senaste beslutade planhandlingarna (plankarta, planbeskrivning). Viktig att observera är att planhandlingarna kan ha reviderats sen beslutet. Framför allt i skedena "inför granskning och inför antagande" där revidering av samråds- och granskningsförslaget görs.

 • Planbesked, detaljplanen är i ett tidigt skede. Fokus ligger på att ta fram ett planförslag.
 • Samråd, detaljplanen är ute på samråd. Detaljplanen går att tycka till om.
 • Inför granskning, samrådsförslaget revideras utefter de synpunkter som kommit in under samrådet.
 • Granskning, detaljplanen är ute på granskning. Detaljplanen går att tycka till om.
 • Inför antagande, granskningsförslaget revideras utefter de synpunkter som kommit in under granskningen.
 • Antagen, detaljplaneförslaget har antagits.

Läs mer om Detaljplaneprocessen

Här visas de detaljplaner som det går att tycka till om. Om det är tomt under någon rubrik innebär det att det inte finns några planer ute på samråd, granskning eller antagande.

Tidig dialog

  Planeringsbesked

   Granskning

    Antagen

     Antagen men överklagad