Detaljplaneprocessen

Förfaranden

Det börjar med ett behov och en idé. Kommunen tar fram ett förslag och i samrådet får alla bidra med synpunkter. Allmänna och enskilda intressen jämkas. Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera.

Här kan du läsa mer om hur detaljplaneprocessen fungerar.

Så här tar kommunen fram en detaljplan

1. Planbesked

Om du vill att kommunen ska inleda ett planarbete är första steget att ansöka om planbesked hos byggnadsnämnden. Det är byggnadsnämnden som beslutar om kommunen ska starta arbetet med en detaljplan. Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt aktuell plan- och bygglovstaxa. Avgiften kan variera beroende på hur mycket utredningsarbete som behövs göras för att få ett bra underlag för beslut om planen kan göras eller inte. E-tjänsten för ansökan hittar du här:

2. Samråd

Kommunens första version av detaljplanen kallas för ett samrådsförslag. Det är politikerna som avgör om planförslaget är färdigt att skickas ut på samråd till dem som är berörda av detaljplanen. De som vill kan under samrådet lämna in synpunkter på förslaget. Tiden för samråd är normalt tre veckor. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i en samrådsredogörelse.

3. Granskning

Under nästa steg uppdaterar kommunen detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Politikerna beslutar sedan om att skicka ut planförslaget på granskning. Under granskningen får de som skulle beröras av den nya planen möjlighet att lämna in synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre veckor, men i vissa fall är den kortare. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i ett granskningsutlåtande

4. Antagande

Efter granskningen för kommunen in eventuella ändringar. Detaljplanen skickas sedan till politikerna för antagande. Efter antagandet informeras de som inte har fått gehör för sina synpunkter under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

5. Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen tillåter.

På Boverkets webbplats finns mer information om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration som visar detaljplaneringsprocessen - samråd, granskning och antagande.