Dialogträffar framtidens äldreomsorg

Social och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en omställning av äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar. Som en del i det arbetet bjuder vi in till ett antal dialogträffar.

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av vård- och omsorgsboendeplatser ser ut nu och framåt och hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt. Vi ska också titta på lösningar för korttidsvård, växelvård och specialplatser.

I de förslag som social- och omsorgsnämnden så småningom ska ta ställning till ska kvalité, arbetsmiljö och ekonomi vägas in. Liksom synpunkter från invånare och medarbetare.

Dialogträffar

Välkommen att prata med oss om framtidens äldreomsorg! På plats finns politiker och tjänstemän från social- och omsorgsförvaltningen.

 • Iggesund
  • Tid: 9 januari kl 18.00
  • Plats: Folkets Hus
 • Delsbo
  • Tid:10 januari kl 18.00
  • Plats: Folkets Hus
 • Hudiksvall
  • Tid: 11 januari kl 18.00
  • Plats: Kulturhuset

Vi kommer särskilt att utreda vård- och omsorgsboendena Lyckbacken, Ingsta och Rosenborg. Men vi kommer också att titta på andra boenden. Det är inte alls klart hur de slutliga förslagen kommer att se ut. Synpunkter från boende, invånare, intresseorganisationer och medarbetare kommer att vägas in.

För att få en långsiktigt hållbar äldreomsorg krävs ett omställningsarbete. Det handlar om att höja kvaliteten för dem som behöver vård och omsorg, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och klara ekonomin.

Flera av kommunens vård- och omsorgsboenden har ett eftersatt underhåll och lokalerna är inte anpassade för dagens behov. De utredningar och uppföljningar som gjorts av äldreomsorgen visar brister i kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten har också under flera år gått med underskott, haft höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning.

Hudiksvalls kommun har fler boendeplatser jämfört med andra kommuner, samtidigt ser vi att antalet äldre som söker boende minskar då fler vill bo hemma längre. Äldreomsorgen behöver ställa om mot mer tidiga och förebyggande insatser så att äldre kan behålla självständighet och livskvalitet längre. Det är också nödvändigt att hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjning och ekonomi så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i framtiden.

Rättelse

På dialogträffarna hade en felaktighet smugit sig in i presentationen. Rätt uppgift är att beslut om inriktningsmål för äldreomsorgen togs av social- och omsorgsnämnden i december 2022.