Personal hjälper person sätta på sig skor

Omställning framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi måste kunna svara upp mot ökande behov trots den stora utmaningen att det blir allt fler äldre och färre i arbetsför ålder. Om vi ska klara att erbjuda välfärdstjänster även i framtiden måste vi göra saker på nya sätt och ha en budget i balans.

2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och äldre. Det innebär en ökning med 50 procent från 2019. Samtidigt minskar antalet personer i yrkesverksam ålder rejält. Färre måste alltså klara att ta hand om fler.

För att få en långsiktigt hållbar äldreomsorg krävs ett omställningsarbete. Det handlar om att höja kvaliteten för dem som behöver vård och omsorg, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och klara ekonomin.

Flera av kommunens vård- och omsorgsboenden har ett eftersatt underhåll och lokalerna är inte anpassade för dagens behov. De utredningar och uppföljningar som gjorts av äldreomsorgen visar brister i kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten har också under flera år gått med underskott, haft höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning.

Hudiksvalls kommun har fler boendeplatser jämfört med andra kommuner, samtidigt ser vi att antalet äldre som söker boende minskar då fler vill bo hemma längre. Äldreomsorgen behöver ställa om mot mer tidiga och förebyggande insatser så att äldre kan behålla självständighet och livskvalitet längre. Det är också nödvändigt att hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjning och ekonomi så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i framtiden.

Social - och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur antalet platser på vård- och omsorgsboenden kan minskas.

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av vård- och omsorgsboendeplatser ser ut nu och framåt, hur kostverksamheten kan påverkas samt en redogörelse för fastighetsnyttjande. Utifrån tidigare genomförda genomlysningar kommer vård- och omsorgsboendena Lyckbacken, Ingsta och Rosenborg särskilt att utredas men även andra boenden kommer att beaktas. 

Uppdraget innefattar även att utreda samt ge förslag på hur förvaltningen framåt ska organisera korttidsvård, växelvård och specialplatser. I de förslag som social- och omsorgsnämnden så småningom ska ta ställning till ska kvalité, arbetsmiljö och ekonomi vägas in.

Även om förvaltningen har fått i uppdrag att särskilt utreda tre av kommunens boenden är det inte alls är klart hur de slutliga förslagen kommer att se ut. Synpunkter från boende, invånare, intresseorganisationer och medarbetare kommer att inhämtas och vägas in.

Dialogträffar framtidens äldreomsorgHär kan du lämna synpunkter och idéer om framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg är en stor utmaning och en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och regioner, SKR. Här kan du ta del av SKR:s chefsekonom Annika Wallenskogs tankar: SKR:s ekonomiblogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.