Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Person i varselkläder bär dunkar med brandfarligt innehåll.

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Hantering av större mängder brandfarlig vara är tillståndspliktig. Tillståndet söks hos räddningstjänsten. Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken typ av verksamhet du bedriver, vilken vara och vilken mängd.

Läs mer i MSB:s föreskrift om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken vara och vilken mängd.

Läs mer om brandfarliga varor hemma i MSB:s broschyr Länk till annan webbplats.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Du får gärna samråda med oss innan du lämnar in din tillståndsansökan eller om du vill veta mer.

Har du en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Tillstånd för användning, förvaring och handel med explosiva varor prövas av räddningstjänsten.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Läs mer i MSB:s föreskrift om vad som brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Du får gärna samråda med oss innan du lämnar in din tillståndsansökan eller om du vill veta mer. Har du en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Du kan ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige samt godkännande av föreståndare.

Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare.

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska rapportera om tillbud eller olyckor sker.

Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker.