Förändring av verksamhet

Person med förkläde arbetar i kök.

Du kan behöva bygglov om du ska förändra din verksamhet och använda en byggnad, eller del av en byggnad, för ett annat ändamål än det som den senast har använts för. Det är den senaste faktiska användningen som avgör om bygglov behövs.

En förändring av din verksamhet kan bland annat påverka vatten- och avloppslösningar, trafiksituationen och avfallshantering. Det kan också ha påverkan på grannar i anslutning till verksamheten.

Exempel på ändringar som alltid behöver bygglov:

  • butik till restaurang eller pizzeria
  • industrilokal till detaljhandel
  • bostad till hotell eller kontor
  • kontor till butik, hotell eller verkstad
  • garage till lagerlokal
  • verksamhetslokal till soprum
  • restaurang till kontor
  • samlingslokal till kontor eller butik
  • kontor till vandrarhem
  • garage eller uthus till stall

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta vår Plan- och bygglovsenhet för vägledning.

Bygglov

Om verksamheten byter ägare kan du behöva söka om tillstånd, till exempel för försäljning av alkohol och tobak eller livsmedelshantering. Kontakta Norrhälsinge tillståndsenhet eller Norrhälsinge miljökontor för vägledning.

Om du gör en förändring i hantering av miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan enligt Miljöbalken. Kontakta Norrhälsinge miljökontor för vägledning.