Vattnet i Lillfjärden

Viktiga tillflöden är Hornån, Stormyreån och vatten från dagvattendammen. Eftersom tillrinningsområdet omfattar stora jordbruksmarker och andra ytor som påverkas av mänsklig aktivitet tar Lillfjärden emot stora mängder fosfor och kväve – närsalter - som gör vattnet grumligt och näringsrikt. Närsalterna når så småningom Hudiksvallsfjärden och bidrar till övergödningen av Östersjön.

Illustration av hur övergödning kan se ut med små partiklar och grumligt vatten.

Naturvårdsverket klassar övergödningen som det största hotet mot havsmiljön och att stoppa denna är ett av svenska statens viktigaste miljömål.

Lillfjärden uppfyller pga. denna övergödning inte kraven för god ekologisk status.

Fiskarnas ljusa färg visar att vattnet trots att det är grumligt inte innehåller några större mängder färgämnen (humus).

Lillfjärden är pH-känsligt vilket innebär att vattnet periodvis kan vara surare. Dessa s.k. surstötar beror på att svavelföreningar frigörs till vattnet till följd av mänsklig påverkan i tillrinningsområdet.

Provrör och flaskor på en bänk med färgade vätskor i. De står på en vit bricka och väggen bakom dem har vitt kakel.

Man har tagit prover på fisken i Lillfjärden. Fisken kan ätas i enlighet med de rekommendationer som livsmedelsverket har.

Bild på en grön fisk gulbrungröna och röda fenor mot en vit bakgrund.

Vid högvatten rinner något saltare vatten från Hudiksvallsfjärden upp i Lillfjärden vilket i viss grad förändrar vattenkvaliteten.

Flytande reningsöar Lillfjärden

I arbetet för att förbättra vattenkvaliteten i Lillfjärden så har vi tillverkat flytande reningsöar (flytande våtmarker). Växterna och dess rötter som är direkt i vattnet tar upp näring och föroreningar från vattnet. I undersökningar som gjorts framgår det att flytande våtmarker minskar näringsämnen i vattnet avsevärt. Rötterna som växer i vattnet ger en stor yta för tillväxt av biofilm av mikroorganismer. Biofilmen tar inte bara upp näringsämnen utan även föroreningar som gifter, tungmetaller, salter, oljor och bekämpningsmedel. Öarna är stabila reningsverk som inte kräver så mycket skötsel när de väl anlagts. Växternas rötter hjälper även till och binder de fina partiklarna som är bärare av de olika föroreningarna. Växterna är utvalda för att fungera som vattenrenare. Föroreningarna i Lillfjärden kommer från bl a dagvattnet (trafiken), Hornån och gäss. De långa rötterna erbjuder också en bra miljö för fiskar och andra vattenlevande djur. Växligheten ovan vattnet blir en bra miljö för insekter som sländor samt fåglar och kan även tillföra estetiska värden för människorna.

Flytande ö i LIllfjärden.

Dessa åtgärder för en bättre vattenmiljö är gjorda med LOVA- bidrag från Havs och Vattenmyndigheten.

Logotyp med texten: LOVA Lokala vattenvårdsprojekt. Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna.