Fastighets AB Glysis - bolagsordning och ägardirektiv

Här presenteras ägardirektiv och bolagsordning för det kommunala bolaget Fastighets AB Glysis.

Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2021-06-20. Fastställd av bolagsstämma 2022-06-20.

Organisationnummer Fastighets AB Glysis: 556197-3669.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Glysis.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed jämförlig verksamhet inom Hudiksvalls kommun.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolaget

Ändamålet med bolagetsverksamhet är att i första hand främja lokalförsörjning för övergripande kommunal förvaltning samt verka för en god tillgång på lokaler för handel i Hudiksvalls kommuns centrum.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall bolaget tillämpa bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala befogenheter enligt vilken vinstförbudet inte skall tillämpas.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Hudiksvalls kommun.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 Mkr och högst 12 Mkr

§ 7 Aktieantal

Antalet aktier skall varas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter, med högts sju suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en högst tre suppleanter väljas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 10 Revision

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och revisorsuppleant.

§ 11 Lekmannarevision

För samma period som gäller bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport
 8. Beslut om
  • fastställelse av resultat- och balansräkning
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
 10. Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, när så ska ske
 11. Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna, när så ska ske
 12. Val av revisor och suppleant för denna
 13. Fastställande av policys och ägardirektiv (i förekommande fall)
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun.

Ägaridé

Kommunen bör äga de lokaler som kommunen själv befinner sig i och där bedriver långsiktig, varaktig verksamhet. Det ska bidra till att säkerhetsställa en bra och ändamålsenlig förvaltning av dessa fastigheter. Kommen ska äga en samlad lokal för kommunens övergripande förvaltning för att bidra till en så effektiv central administration som möjligt.

För att skapa utveckling och tillväxt har kommunen behov av att det finns tillgång till lokaler för en attraktiv handel i centrum. Bolaget ska vara ett verktyg för detta.

Ägaridé

Äga och förvalta en samlad lokal för kommunens övergripande förvaltning samt bidra till tillgången av lokaler för en attraktiv handel i centrum.

Verksamhetens mål och strategisk inriktning

 • Bidra till Glada Hudiks Vision 2020 – "Sveriges bästa kommun att leva och verka i !" samt de tre övergripande målen Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö
 • Verksamheten ska präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, som ger en kommunnytta.
 • Bidra med att utveckla attraktiviteten i centrum och staden

Sociala och ekologiska utgångspunkter

De fyra hållbarhetsprincipema som är grunden för Hudiksvall som ekokommun

 • vårda jordskorpan
 • undvika onaturliga ämnen
 • bevara växter och djur
 • sluta slösa

ska vägleda bolagets verksamhet.

Bolaget ska tillsammans med hyresgästerna verka för effektiv energianvändning, källsortering och ett överlag hållbart ekologiskt beteende.

Ekonomi – avkastningskrav, utdelning, soliditetsmål

Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 57 procent. Soliditeten är definierad som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning 8,5 procent uttryckt som årsresultat i relation till ingående eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Utdelningskrav på Fastighets AB Glysis är 4 miljoner per år. Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lagstiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå, etc.

Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden