Forsså Gruppen AB - bolagsordning

Här presenteras bolagsordning för Forsså Gruppen AB

Fastställd av bolagsstämma 2014-03-31

Organiationsnummer Forsså Gruppen AB: 556241-6494

§ 1 Firma

Bolagets firma är Forsså Gruppen Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

§ 3 Föremålet

Bolaget ska i bolagsform förvärva, förvalta och avyttra fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt i möjligaste mån vara nystartade företag behjälplig med lokaler.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den så kallade kommunala självkostnadsprincipen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Hudiksvalls Näringslivs AB.

§ 5 Fullmäktiges godkännande

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Aktieantal

Antalet aktier skall vara minst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju, med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret. Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och revisorssuppleant.

§ 11 Lekmannarevision

För samma period som gäller bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden

Årsstämma skall hållas i Hudiksvall. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  • fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
 10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna.
 12. Val av revisor och suppleant för denna.
 13. Fastställande av policys och ägardirektiv (i förekommande fall)
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall för bolaget vara kalenderår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun.