Märkning av grågäss

En Grågås med utfällda vingar redo att lyfta från den gulbruna vassen.

Foto Niklas Liljebäck

Vid Lillfjärden ansamlas många gäss under vissa tider på året. Många gäss på en plats leder ofta till intressekonflikter och Lillfjärden är inget undantag. Vissa ser gässen som ett problem och andra ser dessa fåglar som något positivt.

Under försommaren ruggar många grågäss vid Lillfjärden och det är under denna period som ansamlingen av gäss kan orsaka olägenheter för människor men faktiskt också för andra fågelarter. Under ruggningen byter gäss sina fjädrar och förlorar flygförmågan under 3-4 veckor under tiden nya vingpennor växer fram. Under denna period är gässen mycket sårbara och valet av ruggningsplats är mycket viktig för en gås. När en gås ruggar behöver den skydd mot rovdjur och gott om föda då mycket energi går åt för att bygga upp nya fjädrar. Lillfjärden är alltså en noga utvald plats för gässen och det är flera arter gäss som väljer att lägga sin ruggning här. Det är bara ett fåtal grågäss
som väljer att lägga sitt bo vid Lillfjärden och häcka här så de stora mängderna av gäss är inresta fåglar.

Under perioden grågässen ruggar vid Lillfjärden blir det mycket högt betestryck på de gräsytor som finns runt vattnet samt stora mängder spillning. Medan spillningen är ett potentiellt sanitärt problem för människor är betestrycket både ett problem för skötsel av området men också för fjällgäss som ruggar på platsen. Fjällgässen, som normalt är mycket skygga fjällfåglar, har valt ut Lillfjärden som ruggningsplats, förmodligen av samma skäl som grågässen gjort det. Denna gåsart är utrotningshotad och stora resurser läggs på att rädda kvar den lilla stam som finns kvar. Fjällgåsen är mindre i kroppsstorlek jämfört med grågässen och blir därför lätt utkonkurrerad. Men samtidigt
erbjuder de många grågässen visst skydd och det är därför viktigt att grågäss finns kvar på platsen.

Att minska belastningen från grågäss under ruggningen är därför önskvärt både för människor som upplever de stora antalen gäss som stötande samt för de som vill rädda fjällgåsen.

De grågäss som fångas får en blå halsring. Halsringen på gässen har en individuell kombination av symboler som kan läsas av med kikare. Detta gör att forskarna kommande år kan se hur många av dessa gäss som väljer att komma tillbaka till Lillfjärden och utifrån detta kan man fatta beslut om andra åtgärder kan behöva sättas in.

Denna, sedan ett år planerade fångst, har kommit att sammanfalla i tid med en större nationell forskningsinsats på grågäss i Sverige och därför kommer den kunskap som samlas in i Hudiksvall användas inom detta stora forskningsprojekt. Om detta försök slår väl ut kommer belastningen av gäss vid Lillfjärden under den mest kritiska perioden minska, räddandet av fjällgåsen gynnas och forskare får in värdefull data som kan användas för nationella och internationella förvaltningsbeslut.

Andra åtgärder i projektet som kommer att genomföras 2017/2018 är att med hjälp av ungdomar vid kommunens skola Läroverket sammanställa information om de natur och kulturvärden som finns i området runt Lillfjärden och tillgängliggöra informationen via skyltar och hemsida.