Ta del av allmänna handlingar

Här beskriver vi hur du gör om du vill begära ut en allmän handling från Hudiksvalls kommun.

Du har rätt att ta del av kommunala handlingar exempelvis:

  • skrivelser som skickats till eller från kommunen
  • tjänsteutlåtanden
  • politiska beslut
  • betygskopior
  • bygglovshandlingar.

Att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Syftet med det är att medborgarna ska få möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten. Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.

Offentlighetsprincipen regleras i en av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen.

Läs mer om offentlighetsprincipen på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En handling innehåller information av något slag. Vanligen är en handling ett dokument men även e-post, video- eller bandupptagningar och information som finns i datorer kan utgöra en allmän handling.

En handling är antingen allmän eller inte allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten.

De handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Skrivelser till förtroendevalda i deras egenskap av partiföreträdare eller till fackliga representanter som rör det fackliga arbetet på arbetsplatsen är inte heller allmänna handlingar.

Du skickar din begäran till:

kommun@hudiksvall.se

För att vi ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar behöver du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är fråga om.

Avgifter och tillämpning av avgift för allmänna handlingar hittar du här:Avgift för allmänna handlingar

Du behöver normalt inte tala om vem du är eller varför du vill ta del av allmänna handlingar. Undantag är om vi behöver göra en sekretessprövning, då kan det ibland vara nödvändigt att veta vem som frågar efter uppgifterna och vad de ska användas till.

Utgångspunkten är att en allmän handling är offentlig. Undantaget är om den innehåller uppgifter som helt eller delvis omfattas av sekretess.

Läs mer om offentlighetsprincipen på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I offentlighets- och sekretesslagen anges vilka uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess. Det innebär att vi som har hand om handlingen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda individers privata förhållanden, till exempel inom socialtjänsten.

Om vi gör en bedömning att uppgifter ur en allmän handling omfattas av sekretess och därmed inte kan lämnas ut, kan beslutet alltid överklagas.

Om vi nekar dig att ta del av uppgifter i en allmän handling, kan du be om ett skriftligt beslut om detta. Om du då anser att vi har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Tryckfrihetsförordningen säger att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om det inte är självklart att handlingen är allmän eller att vi måste avgöra om uppgifterna i en handling omfattas av sekretess tar handläggningen längre tid.

Om du tycker att utlämnandet av en allmän handling tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO).