Vanliga frågor och svar om livsmedelskontroll och livsmedel

Hur går en livsmedelskontroll till?

Kontrollerna görs normalt oanmälda, förutom vid revision av livsmedelsverksamheten eller om kontrollbesöket måste förbokas av någon annan anledning. Vid en kontroll bedöms verksamheten utifrån förhållandena vid det aktuella besöket.

För att få en helhetsbild av hur verksamheten fungerar ställer livsmedelsinspektören många frågor om till exempel rengöring, utrustning, arbetsmetodik, förvaring, märkning, hygien, skyddskläder, rutiner och lokalernas underhåll. Kontrollen avslutas med en muntlig sammanfattning av iakttagelserna och en preliminär bedömning om dessa kommer att leda till avvikelser.

Vad händer efter kontrollbesöket?

Kontrollbesöket registreras i miljökontorets handläggningssystem. Avvikelserna bedöms och rapporteras i en skriftlig kontrollrapport som skickas till livsmedelsverksamheten. Om avvikelserna är allvarliga eller många sker en uppföljningen vid en extra offentlig kontroll. Om avvikelserna kvarstår kan livsmedelsverksamheten föreläggas att åtgärda avvikelserna, föreläggandet kan förenas med vite. Om avvikelserna är mindre allvarliga sker uppföljningen vid nästa tillfälle för planerad kontroll.

Samtliga kontroller som görs i Hudiksvall och Nordanstig redovisas årligen till livsmedelsverket som i sin tur rapporterar till EU. Kontrollerna är offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av.

Varför görs kontrollerna?

Kontrollerna görs för att kontrollera att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Målet med livsmedelslagstiftningen är att den mat som konsumenterna äter ska vara säker och att man inte ska vilseledas av märkningen eller presentationen av maten.

Vilket ansvar har livsmedelsföretagaren?

Livsmedelsföretagaren har alltid det fulla ansvaret för att vidta tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att livsmedel är skadliga eller att konsumenten vilseleds av informationen. Livsmedelsföretagaren måste följa kraven i livsmedelslagstiftningen utan att miljökontoret påtalar det.

Vilka är avgifterna för kontrollen?

Förändringar i livsmedelslagstiftningen innebär att alla kommuner senast 2024 ska ta betalt efter utförd livsmedelskontroll istället för att ta betalt i förväg i form av årliga avgifter. I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner gäller efterhandsdebitering för livsmedelskontroll från den 1 januari 2022. Detta innebär att livsmedelsföretag i våra kommuner får en faktura efter utförd livsmedelskontroll som motsvarar den faktiska tid som miljökontoret lagt ned i handläggningen av kontrollen av livsmedelsverksamheten.

Hur ofta verksamheten får kontroll styrs utifrån en riskklassning av verksamheten som görs utifrån livsmedelsverkets riskklassningsmodell.

Finns det riktvärden för temperaturgränser?

Livsmedelslagstiftningen anger inga exakta värden för temperaturer förutom för djupfrysta varor. En djupfryst vara ska hålla minst -18°C, men kan tillfälligt tillåtas stiga till -15°C.

Temperaturkontroll vid kontrollbesöket sker utifrån nedan beskrivna riktvärden:

  • Kylförvaring vid +8°C, eller kallare, dock alltid enligt förvaringsanvisningen på livsmedelsförpackningen.
  • Frysförvaring vid -18°C, eller kallare.
  • Tillagning till kärntemperatur på minst +72°C.
  • Nedkylning till kärntemperatur på +8°C eller kallare inom 6 timmar.
  • Varmhållning vid +60°C eller varmare.
  • Upptining av frysta livsmedel ska ske i kylförvaring och inte i rumstemperatur.

Får man sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum eller sista förbrukningsdag?

Livsmedel märkta med bäst före-datum får säljas även efter att datumet har passerats. Det är säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet. Sista förbrukningsdag används för känsliga livsmedel såsom köttfärs och fisk, dessa livsmedel får inte säljas efter att den sista förbrukningsdagen har passerats.