Vision och mål

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Hudiksvalls kommuns vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

Kommunens visionsarbete bedrivs under samlingsnamnet ”Glada Hudik-språnget”. I samband med arbetet med översiktplanen kan en revidering av visionen bli aktuell. Visionen är en viktig inriktning om hur framtidens Hudiksvall ska utvecklas och den ska både inspirera och instruera.

Tre övergripande mål

För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit tre övergripande mål:

  • samhällstjänster av högsta kvalitet
  • blomstrande näringsliv
  • attraktiv och hållbar livsmiljö.

Dessa tre övergripande mål finns beskrivna i kommunfullmäktiges dokument.

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Utifrån dessa tre övergripande mål fastställs nämndernas åtaganden som består av kommunfullmäktiges verksamhetmål; kvantiteter, särskilda uppdrag samt nettobudget och kommun bolagens ägardirektiv, som visar vad som ska uppnå under mandatperioden.

Illustration som visar - vision, övergripande mål, kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål. Varje mål har ett antal punkter under sig.

Grundläggande värdering

En förutsättning för att nå vår vision är att alla människor är lika värda. Kommunfullmäktige har antagit ett styrdokument för allas lika värde i Hudiksvalls kommun. Det tydliggör vår utgångspunkt och vårt ansvar för mänskliga rättigheter.Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun

Värdighetsgarantier

Hudiksvalls kommun har värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Syftet är att kunden ska veta vad hen kan förvänta sig av kommunen. Genom värdighetsgarantierna vill kommunen stärka kundens inflytande och delaktighet i den omsorg kommunen ger kunden.

Nationella mål

I enlighet med lagar och förordningar har kommunens olika verksamheter mål och riktlinjer att följa. Varje nämnd ansvarar inom sitt område för efterlevnad av dessa målsättningar.